Woensdag 8 februari 2017

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn raakt vooral akkerbouw

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de contouren geschetst van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021). Op grond van deze richtlijn moet een EU-lidstaat elke vier jaar een actieprogram­ma opstellen. Hoofddoel van het programma is de nitraatbelasting van het grondwater afkomstig uit de landbouw, te verminderen en eutrofiëring van het oppervlaktewater, voor zover veroorzaakt door stikstof en fosfaat uit de landbouw, te bestrijden.

De maatregelen in het zesde actieprogramma zullen vooral gericht zijn op bouwland in de zand- en löss­gebieden. De maatregelen uit voorgaande actiepro­gramma’s hebben weliswaar geleid tot een forse af­name van het overschot op de stikstofbalans en tot het nagenoeg verdwijnen van het overschot op de fosfaat­bodembalans, maar onder bouwland in zand- en löss­gebieden (met name in Noord-Brabant en Limburg) worden nog te hoge nitraatwaarden in het ondiepe grondwater gemeten. Oorzaken daarvan zijn onder meer het relatief grote aandeel van zogenaamde uit­spoelingsgevoelige teelten op bouwland (zoals maïs, aardappelen en sommige vollegrondsgroenteteelten) en het gegeven dat gedurende het jaar bouwland veel minder bedekt is met een groeiend gewas. Bedrijven met veel gewassen die jaarrond de bodem bedekken (bijvoorbeeld gras) zoals de derogatiebedrijven, laten in het algemeen de laagste nitraatwaarden in het grondwater zien.

Mogelijke maatregelen zijn onder meer het bevorderen van de teelt van groenbemesters en vanggewassen, het toepassen van precisiebemesting, extensivering van teelten en het bevorderen van toepassing van bodemverbeterende meststoffen.

Pas nadat er overeenstemming is met de Europese Commissie over het zesde actieprogramma kan er worden gesproken over voortzetting van de derogatie.

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing