07 februari 2018

Wijzigingen duurzaamheidscertificaten

In plaats van te voldoen aan de generieke eisen van gewasdiversificatie, instandhouding blijvend grasland en aanwezigheid van ecologisch aandachtsgebied, kunnen landbouwers ook gebruik maken van duurzaamheidscertificaten.

Dit zijn milieucertificeringsregelingen, die gelijkwaardige en deels dezelfde praktijken bevatten. Voor 2018 kunnen dezelfde certificeringsregelingen als in 2017 gebruikt worden, maar de voorwaarden zijn op een aantal punten aangepast.

Akkerbouwstrokenpakket, inclusief Vogelakker
In dit pakket worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
• De eis dat akkerranden niet breder mogen zijn dan 20 meter, is komen te vervallen. Voortaan worden randen en stroken aangemerkt als EA-gebied tot een breedte van maximaal 20 meter.

• Subsidiabele hectaren langs bosranden van minimaal 1 meter breed, mogen nu ook als EA-gebied worden opgegeven.

• De breedte-eis van maximaal 6 meter voor sloten vervalt. Sloten worden voortaan tot een breedte van maximaal 10 meter aangemerkt als EA-gebied.

• Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op alle arealen met stikstofbindende gewassen en vanggewassen is verboden. In 2017 was het gebruik nog toegestaan voor lupine en veldbonen, maar deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018.

Veldleeuwerik pakket
De landbouwer hoeft in 2018 niet meer aan te tonen dat hij jaarlijks minimaal vier acties uit het duurzaamheidsplan realiseert, om in aanmerking te komen voor dit certificaat. Ook de verplichting om minimaal acht bijeenkomsten bij te wonen, vervalt. Verder worden de volgende wijzigingen in dit pakket doorgevoerd:

• Akkerranden en bufferstroken mogen voortaan tot een breedte van maximaal 20 meter worden aangemerkt als EA-gebied.

• De breedte-eis van maximaal 6 meter voor sloten vervalt. Sloten worden voortaan tot een breedte van maximaal 10 meter aangemerkt als EA-gebied.

• Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt voor alle stikstofbindende gewassen en vanggewassen verboden.

• De specifieke normen voor meststoffen voor stikstofbindende gewassen in het certificaat komen te vervallen. Voortaan gelden hiervoor de eisen uit de standaardvergroeningspraktijken. Bij soja blijft de toepassing van meststoffen verboden.

Duurzaamheidcertificaat Vezelhennep
De mogelijkheid wordt toegevoegd om de EA-verplichting in te vullen met vanggewassen. Deze verplichting moet voor ten minste 50% worden ingevuld met de teelt van vezelhennep.

Agrariërs Datum: 7 februari 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing