Donderdag 12 juli 2018

Wijziging pachtnormen

Het Wageningen Economic Research (WECR) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden.

Los bouw- en grasland
De pachtnormen voor los bouw- en grasland zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van grote en middelgrote akkerbouw- en melkveebedrijven, in de periode 2012 tot en met 2016. Ten opzichte van het vorige jaar dalen de pachtnormen in alle pachtprijsgebieden, met uitzondering van de IJsselmeerpolders (zie tabel 1).

Tabel 1: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage voor los bouw- en grasland.

Pachtprijsgebied                 Norm 2018 (€ / ha)      Norm 2017 € / ha)   Veranderpercentage
                       
Bouwhoek en Hogeland                        653                         77                                   -4
Veenkoloniën en Oldambt                    640                        743                                -14
Noordelijk weidegebied                        586                        796                                -26
Oostelijk veehouderijgebied                608                        755                                -19
Centraal veehouderijgebied                 467                        633                                -26
IJsselmeerpolders                               1.125                     1.049                                    7
Westelijk Holland                                    548                        653                                -16
Waterland en Droogmakerijen            296                        414                                 -29
Hollands/Utrechts weidegebied        706                         932                                 -24
Rivierengebied                                         631                         861                                -27
Zuidwestelijk akkerbouwgebied         505                         513                                  -2
Zuidwest-Brabant                                  740                          781                                 -5
Zuidelijk veehouderijgebied                  550                         838                                -34
Zuid-Limburg                                            718                         878                                -18

De daling in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij is te verklaren doordat de bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2016 veel lager waren dan in 2011 (het jaar dat in de berekening is weggevallen). De resultaten van de akkerbouwbedrijven weken in 2016 niet sterk af van die in 2011. Dit verklaart de uitzonderingspositie van de IJsselmeerpolders waar voornamelijk akkerbouw plaatsvindt.

Los tuinland
In tabel 2 staan de pachtnormen voor de twee pachtprijsgebieden voor los tuinland vermeld. In zowel het gebied 'Westelijk Holland' als het gebied 'Rest van Nederland' is het (zeer) lage inkomensjaar 2011 ingewisseld voor 2016 met een gemiddeld inkomen. Hierdoor stijgen in beide gebieden de pachtnormen. De samenstelling van de tuinbouwsector in beide gebieden verschilt sterk en daardoor ook de pachtnormen. In 'Westelijk Holland' is het merendeel bloembollenbedrijf, terwijl er in 'Rest van Nederland' voornamelijk boomkwekerijen zijn.

Tabel 2: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage voor los tuinland.

Pachtprijsgebied                 Norm 2018 (€ / ha)      Norm 2017 (€ / ha)   Veranderpercentage

Westelijk Holland *)                           3.108                            2.714                           15
Rest van Nederland                           2.071                            1.695                           22
*) excl. boomkwekerij in het landbouwgebied Boskoop en Rijneveld

Agrarische bedrijfsgebouwen
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 1,46%, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2013-2017.

Tabel 3: Hoogst toelaatbare pachtprijs in euro’s per hectare voor bedrijfsgebouwen in 2018, afhankelijk van doelmatigheid gebouwen.

Aard bedrijf.                         Akkerbouw                Melkvee                   Overig
Doelmatigheid
Nieuw                                            482                        1.239                        745
Zeer goed                                     379                           974                         587
Goed                                              289                           744                         448
Redelijk                                          213                           547                         329
Matig                                             149                           380                          229
Slecht                                               86                           218                          131

Agrarische woningen
De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 3,9% (inflatie van 1,4 % plus 2,5%). Dat is gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huurprijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pachtprijs van overeenkomsten voor agrarische woningen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan, wordt bepaald aan de hand van het puntenstelsel uit het woningwaarderingsstelsel (WWS). De tabel van het puntenstelsel stijgt overeenkomstig de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met 1,4% (inflatiepercentage over 2017).

Aanpassing pachtprijzen
De regionormen en veranderpercentages zijn van toepassing op reguliere pacht, geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar en andere pachtvormen waarvoor pachtprijsbescherming geldt. De verpachter kan de nieuwe pachtprijs met ingang van het eerstvolgende pachtjaar na 1 juli in rekening brengen.

Agrariërs Datum: 12 juli 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing