Woensdag 07 juni 2017

Wijziging pachtnormen

Het Wageningen Economic Research (WEcR, voor­heen LEI) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2017 van kracht worden.

Los bouw- en grasland
De pachtnormen voor los bouw- en grasland zijn ge­ba­seerd op de bedrijfsresultaten van grote en middel­grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2011 tot en met 2015. De normen dalen ten opzichte van het vorige jaar in alle pachtprijsgebieden.

In de gebieden met overwegend melkveehouderij daalt de norm vanwege de slechte bedrijfsresultaten in de melkveehouderij in 2015 en het wegvallen van het 2010, waarin gemiddelde resultaten werden behaald. Voor de akkerbouwbedrijven valt het zeer goede jaar 2010 weg en komt er een gemiddeld inkomensjaar (2015) voor in de plaats.

Tabel 1:   Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage voor los bouw- en grasland.

Pachtprijsgebied                                 Norm        Norm    Verander-

                                                              2017          2016    percentage
                                                         (€ / ha)      (€ / ha)

Bouwhoek en Hogeland                          677            836             -19
Veenkoloniën en Oldambt                      743            806               -8
Noordelijk weidegebied                          796            901             -12
Oostelijk veehouderijgebied                  755            815               -7
Centraal veehouderijgebied                  633            756             -16
IJsselmeerpolders                                1.049         1.118               -6
Westelijk Holland                                    653            775             -16
Waterland en Droogmakerijen            414            527             -21
Hollands/Utrechts weidegebied         932         1.043             -11
Rivierengebied                                         861            986             -13
Zuidwestelijk akkerbouwgebied          513            667             -23
Zuidwest-Brabant                                   781            816               -4
Zuidelijk veehouderijgebied                  838            901               -7
Zuid-Limburg                                           878            977             -10

 
Los tuinland

In tabel 2 staan de pachtnormen voor de twee pacht­prijsgebieden voor los tuinland vermeld. De norm in het gebied ‘Westelijk Holland’ blijft vrijwel gelijk, door­dat het goede inkomensjaar 2010 wordt ingewisseld voor het eveneens goede jaar 2015. In de rest van Nederland stijgt de regionorm sterk (+58%), doordat het slechte jaar 2010 is vervangen door het goede jaar 2015. De samenstelling van de tuinbouwsector in bei­de gebieden verschilt sterk en daardoor ook de pacht­normen. In ‘Westelijk Holland’ is het merendeel bloem­bollenbedrijf, in ‘Rest van Nederland’ zijn boomkweke­rijen in de meerderheid.

Tabel 2: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage voor los tuinland.

Pachtprijsgebied                                 Norm        Norm    Verander-
                                                              2017          2016    percentage
                                                        (€ / ha)      (€ / ha)
Westelijk Holland *)                             2.714         2.652                2
Rest van Nederland                             1.695         1.073              58

*) excl. boomkwekerij in het landbouwgebied Boskoop en Rijneveld

Agrarische bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten worden verhoogd met 1,30%, gelijk aan de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2012-2016.

Tabel 3:   Hoogst toelaatbare pachtprijs in euro’s per hectare voor bedrijfsgebouwen in 2017, afhankelijk van doelmatigheid gebouwen.

Aard bedrijf                                         Akker-      Melk-    Overig
                                                            bouw         vee                                                     

Doelmatigheid
Nieuw                                                      475         1.221         734
Zeer goed                                                374            960         579
Goed                                                        285            733         442
Redelijk                                                    210            539         324
Matig                                                       147            375         226
Slecht                                                        85            215         129

Agrarische woningen 

De maximale pachtverhoging voor agrarische wonin­gen met pachtovereenkomsten van voor 1 september 2007 bedraagt 2,8% (inflatie van 0,3 % plus 2,5%). Dat is gelijk aan het basishuurverhogingspercentage volgens het huurprijzenbeleid woonruimte. De hoogst toelaatbare pachtprijs van overeenkomsten voor agra­rische woningen die op of na 1 september 2007 zijn aangegaan, wordt bepaald aan de hand van het pun­tenstelsel. De tabel van het puntenstelsel stijgt over­een­komstig de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met 0,3% (inflatiepercentage over 2016).

Agrariërs Datum: 7 juni 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing