Woensdag 07 juni 2017

Wijzigen zaaidatum EA-vanggewas

Een onderdeel van de vergroeningseisen is de invul­ling van het Ecologisch aandachtsgebied (EA). Veel (akkerbouw)bedrijven vullen dit in met de teelt van een vanggewas. Een EA-vanggewas moet minimaal 10 we­ken in stand worden gehouden. In de Gecombi­neerde opgave moet daarvoor de verwachte zaaida­tum ingevuld worden. Als de werkelijke zaaidatum af­wijkt van de opgegeven datum, kan men dit aan de RVO doorgeven door de Gecombineerde opgave te wijzigen en opnieuw in te sturen. Een dergelijke wijzi­ging heeft geen korting op de bedrijfstoeslag tot ge­volg.

De opgegeven zaaidatum geldt in principe als start­datum voor de 10 weken-termijn. Wanneer de werke­lijke zaaidatum afwijkt, moet uiterlijk op de zaaidag zelf de werkelijke datum doorgegeven worden. Als dit later wordt gedaan, geldt de dag van de melding als start­datum voor de 10 weken-termijn. Het is dus niet mo­ge­lijk een datum in het verleden op te geven.

Als de werkelijke zaaidatum eerder is dan opgegeven, is het alleen nodig om deze door te geven als men an­ders in de problemen komt met de 10 weken-termijn.

Bij een vanggewas als ondervrucht in het hoofdgewas geldt de oogstdatum van het hoofdgewas als ingangs­datum voor het vanggewas.

Na 30 september is het niet meer mogelijk de ingangs­datum te wijzigen.

Geen eigen zaad of mengsels
De mogelijkheid om eigen zaad of mengsels te ge­bruiken vervalt. In de bestaande regelgeving voor zaai­zaad mag men de toegestane soorten voor EA niet meer zelf vermeerderen. Dat betekent dat in alle gevallen aankoopbewijzen en etiketten overlegd moe­ten kunnen worden.

Agrariërs Datum: 7 juni 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing