Donderdag 07 februari 2019

Wie geeft de grond op?

Bij bepaalde gewassen is een ruime vruchtwisseling noodzakelijk, bijvoorbeeld aardappelen of bloembollen. Het komt regelmatig voor dat een landbouwer wordt benaderd door een teler van dergelijke gewassen om een perceel grond tijdelijk te verhuren. De vraag is dan wie de grond moet opgeven in de Gecombineerde opgave: de huurder of de verhuurder.

In de Gecombineerde opgave moeten de percelen opgeven worden die men op 15 mei van het betreffende jaar in gebruik heeft. De gebruiker is degene die de teel-technische beslissingen neemt en het gewasrisico loopt. Dit betekent meestal dat de teler/huurder de grond moet opgeven. Zeker als de verhuurder geen enkele ervaring heeft met de teelt van het gewas, is het niet aannemelijk dat deze de teel-technische beslissingen neemt en de feitelijke gebruiker van de grond is. 

In de praktijk wordt echter regelmatig afgesproken dat toch de verhuurder de grond opgeeft in de Gecombineerde opgave, om de mestgebruiksruimte en/of het kunnen aanvragen van de uitbetaling van de betalingsrechten te behouden. Dit is echter niet zonder risico.

De grond wordt namelijk geschrapt, terwijl de op het perceel aangewende meststoffen wel aan het bedrijf worden toegerekend.

Ook de feitelijke gebruiker van de grond, die de grond niet opgeeft in de Gecombineerde opgave, loopt risico’s:

De afspraken worden vaak vastgelegd in teeltcontracten. Bepaalde afspraken hieruit leveren zelfs het bewijs voor een (NVWA)controleur dat de verhuurder niet de feitelijke gebruiker is van de

grond, zoals:

Wanneer men de gebruiker is van het perceel en het gewas dus voor eigen risico teelt, zal dit ook moeten blijken uit de facturering en betaling van uitgevoerde werkzaamheden door derden of de huurder.

Het is veiliger om de grond gedurende de teeltperiode te verpachten middels een geliberaliseerde pachtovereenkomst. Men kan dan ook afspreken dat de betalingsrechten gedurende deze periode verhuurd worden, maar dat de uitbetaling doorbetaald moet worden aan de verhuurder. Verder kan worden afgesproken dat de verhuurder wel mest op het perceel mag aanwenden. Deze zal in principe gewogen en bemonsterd moet worden, tenzij een vrijstelling van toepassing is (boer-boertransport of Vogelaarvariant). Let wel op eventuele fiscale consequenties.

Een andere reden dat de verhuurder de grond zelf wil opgeven kan zijn dat de verhuurder de grond pacht. Voor ‘onderverpachting’ is toestemming nodig voor de verpachter, omdat men anders beticht kan worden van wanprestatie. Maar ook hier is de feitelijke situatie van belang. Wanneer er feitelijk sprake is van onderverpachting, kan de verpachter ontbinding van de pachtovereenkomst vorderen.

Agrariërs Datum: 7 februari 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing