Donderdag 4 oktober 2018

Waterschap schendt zorgplicht niet

Een akkerbouwer stelde het waterschap aansprakelijk voor de door hem geleden schade door wateroverlast als gevolg van extreme regenval in mei en juni 2016. Het waterschap was volgens hem de wettelijke onderhouds- en beheersverplichtingen niet nagekomen.

De man stelde ten eerste dat het waterschap tijdig actie had moeten ondernemen naar aanleiding van de melding ‘code oranje’ van het KNMI. Het waterschap vond dat niet van hen verwacht mocht worden dat bij elke waarschuwing van het KNMI actie werd ondernomen. De waarschuwingen gelden voor een provincie of groter deel van het land, maar extreme neerslag komt juist zeer lokaal voor. Bovendien krijgt het waterschap de weerswaarschuwingen pas een halve tot een dag van te voren. Anticiperend handelen is niet eenvoudig en vaak ook onwenselijk, gelet op het korte tijdsbestek van de waarschuwingen, de onnauwkeurigheid daarvan, de tijd die de maatregelen vergen en de potentiële kans op schade als de neerslag elders valt of in veel mindere hoeveelheden. De rechtbank was het met deze uitleg van het waterschap eens. Bovendien had de akkerbouwer niet aangegeven wanneer deze weerswaarschuwingen waren afgegeven en welke concrete maatregelen het waterschap – rekening houdend met alle bij het waterbeheer betrokken belangen – had moeten nemen.

Ten tweede voerde de akkerbouwer aan dat het waterschap de watergangen onvoldoende had opgeschoond en gemaaid. De rechtbank oordeelde dat het waterschap in beginsel geen verplichting heeft om uit eigen beweging te onderzoeken of de begroeiing in de watergangen zodanig is dat het noodzakelijk is om vervroegd te maaien. Indien de begroeiing daarvoor wel aanleiding had gegeven, lag het op de weg van de akkerbouwer om het waterschap daarop te wijzen en te vragen het maaiwerk vervroegd uit te voeren. De akkerbouwer had een dergelijke melding en/of verzoek niet gedaan.

Als laatste punt voerde de akkerbouwer aan dat het waterschap een stuw nabij zijn percelen niet tijdig had laten zakken. Ook hier oordeelde de rechtbank dat het waterschap in beginsel niet uit eigen beweging hoeft te onderzoeken of sprake is van een te hoog waterpeil nabij een perceel van één van de ingelanden. Door direct na een melding van de akkerbouwer op 4 juli 2016 de stuw te laten zakken, had het waterschap aan zijn zorgplicht voldaan.

De rechtbank concludeerde dat het waterschap niet tekort was geschoten in zijn zorgplicht. Ook indien dit wel het geval was geweest, was er onvoldoende grond voor aansprakelijkheid voor de schade. Vast stond immers dat er sprake was van (zeer) hevige en langdurige regenval en gestegen grondwaterstanden. Uit de stellingen van de akkerbouwer volgde niet dat de schade veel lager zou zijn geweest als het waterschap de door de akkerbouwer voorgestane maatregelen wel had genomen.

Agrariërs Datum: 4 oktober 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing