07 februari 2018

Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveehouderij

Sinds 1 januari 2016 gold de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. Deze regels zijn per 1 januari 2018 opgenomen in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Nieuw hierbij zijn de knelgevallen- en vrijstellingsregelingen.

Knelgevallenregeling
Bedrijven kunnen er belang bij hebben dat het melkveefosfaatoverschot in 2014 zo hoog mogelijk wordt vastgesteld en in latere jaren zo laag mogelijk, waardoor een groter deel van het fosfaatoverschot verwerkt mag worden en een kleiner deel hoeft te worden ingevuld met extra grond. In de wet is een knelgevallenregeling opgenomen voor bedrijven die in 2014 door buitengewone omstandigheden een lager melkveefosfaatoverschot hadden. Van buitengewone omstandigheden is uitsluitend sprake indien:

• het melkveefosfaatoverschot dat in 2014 is ontstaan lager is door de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur;

• de productie van dierlijke meststoffen door melkvee op het bedrijf in kg fosfaat in 2014 minimaal vijf procent lager was door:

• dierziekte of ernstige diergezondheidsproblemen;

• ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad, of

• vernieling van de stal waar het melkvee werd gehouden.

Een beroep op deze buitengewone omstandigheden moet voor 15 februari 2018 worden ingediend bij RVO.nl.

Vrijstellingsregeling
Wanneer een bedrijf tijdelijk minder grond in gebruik heeft door de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur, valt het melkveefosfaatoverschot hoger uit.

Dit bemoeilijkt de uitvoering van deze werkzaamheden. Op verzoek mogen deze bedrijven daarom de fosfaatruimte op de betreffende grond toch meetellen voor de berekening van het melkveefosfaatoverschot. Het verzoek moet voor het betreffende kalenderjaar voor 16 mei worden ingediend, samen met de Gecombineerde opgave.

Agrariërs Datum: 7 februari 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing