Woensdag 07 juni 2017

Verplichte energiebesparing voor grootverbruikers

In 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei gesloten, op grond waarvan bedrijven verplicht zijn maatregelen te nemen om energie te besparen. Voor de land- en tuinbouwbedrijven zijn deze afspraken vastgelegd in het Activiteitenbesluit.

Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 kubieke meter aardgas per kalender­jaar, energiebesparende maatregelen moeten nemen. Het gaat hierbij alleen om maatregelen die een terug­verdientijd van maximaal vijf jaar hebben. Glastuin­bouwbedrijven zijn over het algemeen uitgesloten van deze plicht in verband met het CO2-vereveningssys­teem.

Voor de agrarische sector is vorig jaar een lijst met verschillende maatregelen gepubliceerd. Per maat­re­gel wordt aangegeven of deze natuurlijk of zelfstan­dig moet worden toegepast. Natuurlijk houdt in dat de maat­regel moet worden toegepast bij groot onderhoud of vervanging van het bedrijfsmiddel. Zelfstandig bete­kent dat de maatregel direct kan worden ingevoerd.

Naar verwachting wordt de verplichting op 1 juli 2017 ingevoerd, waarna handhaving door gemeenten mo­ge­lijk is.

Een ondernemer kan alternatieve maatregelen nemen, mits hiermee een even grote energiebesparing wordt gerealiseerd. Maatregelen waarbij energie op duurza­me wijze wordt opgewekt, gelden niet als alternatieve maatregel.

Agrariërs Datum: 7 juni 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing