Dinsdag 11 juni 2019

Verpachter kan aanspraak maken op fosfaatrechten

De pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 26 maart 2019 uitspraak gedaan in een proefzaak tussen een verpachter en een pachter over de eigendom van de fosfaatrechten. De pachter in deze zaak had in 2018 zijn melkveehouderij beëindigd. De pachtovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsgebouwen en grond was in onderling overleg ontbonden. De partijen hadden echter niets geregeld over de vraag aan wie de fosfaatrechten toekwamen bij het einde van de pachtovereenkomst. De verpachter vorderde dat hij aanspraak had op de fosfaatrechten van de pachter tegen betaling van de helft van de waarde ervan. Dit was gebaseerd op de stelling dat voor fosfaatrechten dezelfde systematiek moet worden toegepast als voor het melkquotum en andere productierechten.

Het hof oordeelde dat de fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn en dat er geen reden is de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht. Alleen in het geval de verpachter langdurig bedrijfsmiddelen aan de pachter ter beschikking heeft gesteld, die voor het bedrijf van de pachter van overwegend belang zijn om zijn bedrijf te kunnen exploiteren, heeft de verpachter een aanspraak op fosfaatrechten.

Als partijen in de pachtovereenkomst niets (anders) zijn overeengekomen, is volgens het Hof de pachter alleen verplicht tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

• tussen verpachter en pachter bestond op 2 juli 2015 een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst die bij het aangaan 12 jaar of langer duurde;
• het betreft hoevepacht of pacht van minimaal 15 ha grond of pacht van een gebouw. Het gebouw moet specifiek zijn ingericht voor de melkveehouderij, voor de uitoefening daarvan noodzakelijk zijn en door de verpachter ten behoeve van het bedrijf van de pachter aan hem ter beschikking zijn gesteld;
• de fosfaatrechten worden voor 50% toegerekend aan de gebouwen en 50% aan de grond die de pachter op 2 juli 2015 ten behoeve van het gehouden vee ten dienste stonden en naar verhouding toegerekend aan het gepachte;
• de verpachter dient aan de pachter 50% van de marktwaarde van de over te dragen fosfaatrechten per datum einde pachtovereenkomst te betalen.

Het hof heeft met deze uitspraak in het algemeen beslist onder welke voorwaarden de pachter verplicht is tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter bij het einde van de pachtovereenkomst. De partijen in deze specifieke zaak mogen nog reageren voordat het hof daar een beslissing over neemt.

Agrariërs Datum: 11 juni 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing