Woensdag 28 november 2018

Veehouderijbedrijf is niet grondgebonden

In veel bestemmingsplannen staat dat op bepaalde locaties alleen een grondgebonden veehouderijbedrijf mag worden uitgeoefend, een bedrijf dat (nagenoeg) geheel afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel. Deze grond dient tot het bedrijf of de bedrijfsvoering te behoren. De veehouder moet de grond gebruiken voor zijn eigen onderneming.

In een zaak voor de Raad van State ging het om de vraag of de rechtbank terecht een omgevingsvergunning had vernietigd voor de exploitatie van een melkgeitenbedrijf.

De geitenhouder had een drietal overeenkomsten ‘voor gebruik van gronden’ afgesloten met akkerbouwers. Samen met de eigen en gepachte grond had de geitenhouder daarmee volgens de gemeente voldoende grond om te kunnen spreken van een grondgebonden bedrijf.

De Raad van State oordeelde dat het niet noodzakelijk was dat de geitenhouder de gronden in eigendom of pacht had. De overeenkomsten maakten echter niet inzichtelijk of de gronden feitelijk werden geëxploiteerd door de geitenhouder. Daarnaast was van betekenis dat de overeenkomsten golden voor een duur van zes jaar, maar op elk moment eenzijdig en zonder opgave van redenen opgezegd konden worden. De overeenkomsten boden daarom onvoldoende grondslag om aan te nemen dat de melkgeitenhouderij een grondgebonden veehouderij was. De rechtbank had daarom de vergunning terecht vernietigd.

Voortzetting PAS
Op basis van het de uitspraak van het Hof heeft de overheid geconcludeerd dat de vergunningverlening in principe kan worden voortgezet voor de gebieden waar nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is of in het geval geen ontwikkelingsruimte benodigd is.

Daar waar die ruimte op is, worden geen vergunningen meer verleend die een beroep doen op ontwikkelingsruimte. Dit is op dit moment het geval voor 19 Natura 2000-gebieden.

Agrariërs Datum: 28 november 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing