Woensdag 8 februari 2017

Uitstel verplichte drukregistratie spuitapparatuur

Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer zou vanaf 1 januari 2017 de spuitdruk waarmee gewasbescher­mingsmiddelen worden toegediend, geregistreerd moe­ten worden. Dit staat sinds 1 januari 2013 in het besluit. Reden voor het voorschrift is dat de spuitdruk van invloed is op de reductie van drift van gewasbe­scher­mingsmiddelen.

LTO Nederland, KAVB (bloembollen) en Cumela (agra­risch loonwerk) hebben gepleit voor het schrap­pen van dit voorschrift en stelden als alternatief voor een verbod op spuitdoppen waarvan het risico op oneigenlijk gebruik groot is. Daarnaast wezen zij er op dat voor bepaalde spuitapparatuur de drukregistratie­voorziening geen toegevoegde waarde heeft, omdat bij een goede landbouwkundige toepassing oneigenlijk gebruik niet aannemelijk is.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu acht echter toezicht noodzakelijk, omdat er vooralsnog een prikkel lijkt te bestaan om spuitapparatuur oneigenlijk te gebruiken. Zij neemt daarom het voorstel om de drukregistratie in zijn geheel te laten vervallen niet over. De vraag of een drukregistratievoorziening voor bepaalde spuitapparatuur niet noodzakelijk of zelfs onredelijk is, moet nog nader onderzocht worden. Om die reden wordt de invoering met twee jaar uitgesteld tot 1 januari 2019.

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing