19 maart 2018

Toepassing 2%-marge bij vaststelling perceelsoppervlakte

Een landbouwer vroeg in de Gecombineerde opgave 2015 toewijzing en uitbetaling van betalingsrechten aan. RVO.nl wees in totaal 0,39 ha af, waartegen de landbouwer beroep instelde. 

De landbouwer stelde dat RVO.nl moest uitgaan van een in opdracht van hem uitgevoerde GPSmeting. Eén perceel lichtte hij in het bijzonder toe. Volgens RVO.nl was sprake van een diepe greppel op perceel 10 en dus niet subsidiabel. De landbouwer overlegde bij de gronden van het beroep foto’s die lieten zien dat het vee ter hoogte van de greppel weidde. 

RVO.nl zette in haar verweerschrift uiteen dat zij bij het vaststellen van de referentiepercelen een marge van maximaal 2% ten aanzien van de subsidiabele oppervlakte heeft, rekening houdend met de omtrek en de conditie van het referentieperceel. Niet iedere minimale afwijking die de landbouwer door middel van een GPS-meting constateert, dient te leiden tot een aanpassing van het referentieperceel. Bij minimale afwijkingen moet het referentieperceel juist worden gehandhaafd om een stabieler systeem te creëren.

Voordat de 2%-marge wordt toegepast, moet wel worden beoordeeld of er sprake is van duidelijke veranderingen van de subsidiabele oppervlakte in het veld. Als dit het geval is, bijvoorbeeld door aanleg of dempen van een sloot, dient dit te leiden tot aanpassing van het referentieperceel. In de bezwaarprocedure waren alle percelen opnieuw beoordeeld en waren eventuele veranderingen in het veld meegenomen. De verschillen in de aangepaste percelen waren telkens minder dan 2%. 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde dat de landbouwer had aangetoond dat de situatie op perceel 10 anders was dan waarvan RVO.nl was uitgegaan. RVO.nl had niet duidelijk gemaakt waarom dit niet aangemerkt hoefde te worden als een duidelijke verandering in het veld en het referentieperceel niet aangepast hoefde te worden. De enkele omstandigheid dat de greppel er ook in voorgaande jaren al lag, was daartoe niet voldoende. RVO.nl kon wat betreft perceel 10 niet volstaan met een verwijzing naar de 2%-marge, terwijl zij ook niet deugdelijk had gemotiveerd waarom de greppel niet subsidiabel was. Voor de overige percelen mocht RVO.nl wel uitgaan van de 2%-marge.

Het argument van de landbouwer dat RVO.nl voor sommige percelen een grotere oppervlakte zou moeten vaststellen dan hij had aangevraagd, slaagde niet. RVO.nl mag volgens het college een perceel niet groter vaststellen dan de landbouwer heeft ingetekend.

Agrariërs Datum: 19 maart 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing