Woensdag 28 november 2018

Tijdelijk of blijvend grasland?

Een landbouwer verzocht in de Gecombineerde opgave 2016 om uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling. Hij gaf onder meer een perceel van 4,15 ha op als ‘Grasland, natuurlijk, hoofdfunctie landbouw’ (code 331), dat hij pachtte van Natuurmonumenten. RVO.nl constateerde echter dat het perceel tijdelijk grasland en daarmee bouwland was. De totale oppervlakte bouwland bedroeg daardoor 17,76 ha, waardoor de landbouwer niet vrijgesteld was van het hebben van 5% ecologisch aandachtsgebied. Omdat hij geen grond als zodanig had ingericht, vond er een korting op de vergroeningsbetaling plaats.

In 2011 was perceel beteeld met triticale, waarna het werd omgezet in grasland. In beroep stelde de landbouwer dat 2016 het vijfde aaneengesloten jaar was dat het perceel met gras was beteeld en het niet in de vruchtwisseling was opgenomen. In de toelichting van de ‘Tabel gewassen’ was bij code 266 (tijdelijk grasland) opgenomen dat als het grasland in de vier voorafgaande jaren ook als een vorm van grasland wordt gebruikt, dit moet worden opgegeven als blijvend grasland.

Hieruit leidde de landbouwer af dat hij in het vijfde jaar code 266 niet mocht toepassen. Tot slot stelde hij dat het gras op perceel veel meer voldeed aan de beschrijving van code 336. Vanaf 2012 was sprake van natuurlijk grasland en was er een blijvende, onveranderbare situatie ontstaan.

RVO.nl stelde dat perceel in 2011 nog was beteeld met triticale, zodat er in 2012 een vruchtwisseling had plaatsgevonden. Het perceel was daarom de afgelopen vijf jaar nog in de vruchtwisseling opgenomen geweest, waardoor er geen sprake kon zijn van de codes 265, 331 en 336. RVO.nl gaf wel toe dat de toelichting bij code 266 onjuist was.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven verklaarde het beroep echter ongegrond. Zij oordeelde dat RVO.nl het perceel terecht had aangemerkt als tijdelijk grasland, omdat het in 2016 in de afgelopen vijf jaar nog in de vruchtwisseling betrokken was geweest. Daaraan kon niet afdoen dat de grond volgens de pachtovereenkomst niet gescheurd mocht worden. 

Een beroep op het vertrouwensbeginsel vanwege de destijds onjuiste toelichting bij gewascode 266 kon ook niet slagen. Nog los van het feit dat de toelichting bij de door de landbouwer gebruikte code wel juist was, leidde de stelling dat RVO.nl onzorgvuldig handelde door verkeerde informatie bij gewascode 266 te verstrekken, er niet toe dat zij het perceel moest aanmerken als blijvend grasland en zij de vergroeningsbetaling niet mocht verlagen. Het ging om volledig Unierechtelijk geregelde betalingen, waartegen het vertrouwensbeginsel niet kan worden aangevoerd.

Agrariërs Datum: 28 november 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing