Woensdag 07 juni 2017

Succesvol beroep varkenshouders tegen WOZ-waarde

Acht varkenshouders zijn in beroep gegaan tegen de hoogte van de WOZ-waarde van hun bedrijven. Zij voerden aan dat de ‘Taxatiewijzer Agrarische gebou­wen’ voor het belastingjaar 2016 een alternatieve be­re­keningswijze voorschrijft voor het bepalen van de WOZ-waarde van varkensbedrijven.
De alternatieve berekeningswijze houdt in dat bij var­kensbedrijven met een omvang van meer dan 1.500 m2 aan varkensstallen, de waarde van het bedrijf (met inbegrip van een eventuele bedrijfswoning, bijgebou­wen, mestkelders en ondergrond) wordt bepaald aan de hand van de totale oppervlakte van de aanwezige varkensstallen, vermenigvuldigd met een eenheids­prijs per m2. In de taxatiewijzer wordt dit verklaard door de aanname dat kopers van varkensbedrijven waarschijnlijk niet meer kijken naar de diverse deelob­jecten van het bedrijf, maar primair naar het aantal varkens dat gehouden kan worden (de verdiencapa­citeit). Om die reden is er in de Taxatiewijzer voor ge­kozen bij deze varkensbedrijven handmatig op de ken­getallen te corrigeren aan de hand van een eenheids­prijs en het aantal m2  varkensstal. De eenheidsprijs voor vleesvarkensstallen ligt volgens de Taxatiewijzer in de bandbreedte van € 125 tot € 225 per m2 en bij zeugenbedrijven in de bandbreedte van € 175 tot € 225 per m2.

In de Taxatiewijzer is expliciet aangegeven dat een op­telsom van alle deelobjecten bij varkensbedrijven zoals die van eisers, leidt tot een te hoge WOZ-waar­de.

De heffingsambtenaar had bij de waardering het alter­natief niet gevolgd, omdat hij meende dat de analyse van de aan de Taxatiewijzer ten grondslag liggende verkoopcijfers van varkensbedrijven onjuist zou zijn. De rechtbank oordeelde echter dat hij dit niet aanne­melijk had gemaakt en dat de alternatieve bereke­nings­wijze toegepast had moeten worden.

De varkenshouders hadden de waarden van hun be­drijven echter ook niet aannemelijk gemaakt, volgens de rechtbank. Factoren als de aanwezigheid en kwali­teit van een bedrijfswoning, leeftijd van de gebouwen, doelmatigheid, opzet van het bedrijf, de aanwezigheid van andere bijbehorende gebouwen en de (micro)lig­ging zijn volgens de Taxatiewijzer bepalend voor de vraag waar binnen de bandbreedte het te taxeren ob­ject thuis hoort. Met het hanteren van één uniforme eenheidsprijs van € 180,17 per m2, zoals eisers voor­stonden, wordt miskend dat de taxateur volgens de Taxatiewijzer telkens een afweging moet maken op welke wijze binnen de bandbreedte recht wordt ge­daan aan de verschillen tussen de varkensbedrijven.

Nu geen van partijen de door haar gestelde waarden aannemelijk maakte, stelde de rechtbank de waarde van de bedrijven in goede justitie vast. Deze waarden vielen in alle gevallen lager uit.

Agrariërs Datum: 7 juni 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing