Vrijdag 29 november 2019

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt opengesteld van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020.

Doelgroep
De regeling is bedoeld voor varkenshouders en gemengde bedrijven met een varkenstak, in de concentratiegebieden Zuid of Oost (delen van de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht). Het gaat daarbij om ondernemers die hun bedrijf of een locatie daarvan willen beëindigen en wiens bedrijf geuroverlast veroorzaakt op woningen in een straal van 1.000 meter rond de locatie. De varkenshouderij moet daadwerkelijk hebben geproduceerd en de laatste vijf jaar vóór de sluiting onafgebroken zijn gebruikt. Deelnemers aan de zogenaamde stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak Veehouderij (gedoogstoppers) kunnen niet deelnemen aan de Srv.

Rangschikking aanvragen op geurscore
Aanvragen worden gerangschikt op de mate van geurbelasting op woningen in een straal van 1.000 meter rond de veehouderijlocatie, uitgedrukt in een zogenaamde geurscore. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten van de Wet – en de Regeling geurhinder en veehouderij. Varkenshouderijlocaties met de hoogste geurscore komen als eerste in aanmerking voor de subsidie. Er wordt een drempelwaarde voor de geurscore gehanteerd.

Definitieve en onherroepelijke beëindiging
Deelnemers aan de regeling moeten hun bedrijf of locatie definitief en onherroepelijk beëindigen.

Dit houdt in:
• verplichte afvoer varkens;
• leeghalen mestkelders;
• doorhalen varkensrechten;
• intrekking omgevingsvergunning en Nb-vergunning voor de varkens en andere diersoorten die behoren tot de intensieve veehouderij (pluimvee, konijnen, vleeskalveren, vleesstieren, geiten of nertsen);
• wijziging bestemming van de locatie;
• contractueel verbinden dat de sluiting van de locatie blijvend is;
• slopen van de dierenverblijven, mest- en voersilo’s en mestkelders;
• deelnemer mag geen varkens houden op een andere locatie dan waar hij ten tijde van de
aanvraag reeds een varkenshouderijlocatie had.

Subsidie
De subsidie bestaat uit twee componenten:
• Een marktconforme vergoeding voor de in te leveren varkensrechten;
• Een vergoeding voor het waardeverlies van de varkensstallen. Deze bedraagt 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Varkensrechten
De aanvrager moet bij de aanvraag opgeven hoeveel varkensrechten hij wil laten vervallen. Dit moet minimaal het deel van de rechten zijn dat vereist is voor het houden van 80% van het gemiddelde aantal varkens in 2018 op de varkenshouderijlocatie is gehouden.

Men kan alleen een vergoeding krijgen voor de vervallen varkensrechten die in 2018 nodig waren voor het gemiddeld aantal gehouden varkens op de betreffende locatie. Extra aanwezige rechten worden niet vergoed.

Gecorrigeerde vervangingswaarde
De vervangingswaarde is voor zowel vleesvarkens- als zeugenstallen vastgesteld op € 470 per  m2 . In het kader van de Srv wordt uitgegaan van een actuele verkoopwaarde van 20% van de vervangingswaarde na de fiscale afschrijvingstermijn van 40 jaar. Het ministerie heeft een tabel opgesteld waarmee men zelf kan berekenen hoe hoog de gecorrigeerde vervangingswaarde bij een bepaalde leeftijd van de stal is. Bij de berekening van het aantal m2 wordt uitgegaan van de buitenmaten van het gebouw.

Afwijzingsgronden
Er wordt geen subsidie verstrekt aan varkenshouders die meer varkens hebben gehouden dan het op het bedrijf rustende varkensrecht. De subsidie wordt ook niet toegekend als de omgevingsvergunning of de gebruikte huisvestingssystemen niet voldoen aan de vereisten van het Besluit emissiearme huisvesting.

Een subsidieaanvraag kan worden afgewezen indien de varkenshouder niet voldoet of niet heeft voldaan aan de wettelijke vereisten voor het houden van varkens. Volgens de toelichting van de minister van LNV gaat het daarbij om substantiële overtredingen van de meststoffenwetgeving en de wetgeving voor dierenwelzijn. 

Ammoniakrechten
Volgens de (ingetrokken) provinciale beleidsregel zijn bedrijven die deelnemen aan de Srv uitgesloten van intern en extern salderen. Dit zou betekenen dat zij hun ammoniakrechten niet kunnen verkopen.

Aanmelding is nog geen verplichte deelname
De aanmelding voor de Srv is nog geen definitieve stap. Na de goedkeuring van de aanvraag moet de deelnemer binnen acht weken een ‘saneringsverklaring’ indienen. Op dat moment hoeft men pas definitief over deelname te beslissen. Dan is de hoogte van de vergoeding duidelijk en zal waarschijnlijk ook meer bekend zijn over de stikstofproblematiek (o.a. voorwaarden intern en extern salderen).

Combinatie met rood-voor-rood of ruimte-voor-ruimte
In den lande bestaan verschillende regelingen die het mogelijk maken om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe woning te bouwen (rood-voor-rood of ruimte-voor-ruimte). De Srv sluit een combinatie met een dergelijke regeling niet uit.

AgrariërsMKB Datum: 29 november 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing