Woensdag 07 juni 2017

Steunaanvrager gekort voor gedraging overdrager perceel

De NVWA constateerde medio april 2015 dat op een perceel bouwland vaste mest was uitgereden, waarbij deze mest niet in twee opeenvolgende werkgangen was ondergewerkt. Zij gaf daarop een schriftelijke waarschuwing aan de landbouwer en het loonwerk­bedrijf.

De landbouwer verpachtte kort daarna het perceel aan zijn buurman. Hij vroeg zelf geen rechtstreekse beta­lin­gen aan. De buurman gaf het perceel op in de Ge­com­bineerde opgave 2015 en vroeg wel rechtstreekse betalingen aan.

RVO.nl legde de buurman een randvoorwaardenkor­ting van 3% op, vanwege de niet-naleving van de ver­plichting om dierlijke mest emissiearm aan te wenden.

In hoger beroep voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven voerde de buurman aan dat de niet-nale­ving hem niet kon worden aangerekend, omdat hij het perceel op het moment van de overtreding niet in ge­bruik had en de overtreding daarom ook niet had kun­nen voorkomen.

Het college oordeelde dat het niet uitmaakt of de niet-naleving van de randvoorwaarden door de persoon aan wie de landbouwgrond is overgedragen of door de overdrager is veroorzaakt. In beide gevallen wordt de niet-naleving volledig toegerekend aan de landbouwer die de steunaanvraag heeft ingediend en wordt het to­taalbedrag van de rechtstreekse betalingen verlaagd of uitgesloten.

In dit concrete geval hield dit in dat indien de niet-naleving van de verplichting om dierlijke mest emissie­arm aan te wenden het gevolg is van een toereken­baar handelen of nalaten van de landbouwer, RVO gehouden is de daaruit voortvloeiende administratieve sanctie aan de buurman op te leggen, omdat hij het per­ceel overgedragen had gekregen en alleen hij in 2015 een steunaanvraag had ingediend.

Het hoger beroep werd ongegrond verklaard.

Agrariërs Datum: 7 juni 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing