Woensdag 28 november 2018

Stand van zaken PAS

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs naar aanleiding van door de Raad van State gestelde vragen geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) als systeem voor het verlenen van Nb-vergunningen op zich een systeem is dat toelaatbaar is. Maar de wetenschappelijke onderbouwing die ten grondslag ligt aan het programma en de maatregelen waarop deze onderbouwing is gebaseerd, moeten wel voldoende zekerheid bieden dat de natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden geen schade ondervinden van deze activiteiten. Dit zal de Raad van State nog moeten beoordelen. Een uitspraak daarover wordt komend voorjaar verwacht.

Beweiden en bemesten
Het Hof oordeelde verder dat beweiden en bemesten in beginsel onder de vergunningplicht vallen. Deze activiteiten kunnen worden uitgezonderd. Bijvoorbeeld als er al voor de activiteit al toestemming is verleend voordat een gebied (waarop de activiteit stikstofdepositie kan veroorzaken) is aangewezen als Natura 2000-gebied. De activiteit kan dan ongewijzigd worden voortgezet. Bij een verandering van de activiteit is wel opnieuw toestemming nodig. Gezien de uitspraak van het Hof is er echter (vrijwel) altijd sprake van een verandering. 

Uitgifte ontwikkelingsruimte
Al eerder had de Minister van LNV besloten de ontwikkelingsruimte voor de tweede helft van de eerste PAS-periode (1 juli 2018 t/m 30 juni 2021) niet uit te geven. De reden hiervoor is dat uit de cijfers over 2016 is gebleken dat de beoogde netto-reductie van de ammoniakemissies door de agrarische sector nog niet is behaald. Er is zelfs sprake van een toename in dat jaar, die vooral werd veroorzaakt door de groei van de melkveestapel en een stijging van de emissies uit het gebruik van kunstmest. In dat kader wordt het gebruik van de sleepvoetbemester op kleien veengrond ook verboden. Verder zal de komende tijd ook sterker met de sector opgetrokken worden om de afgesproken resultaten van voer- en managementmaatregelen in beeld te brengen en tijdig te bereiken.

Voortzetting PAS
Op basis van het de uitspraak van het Hof heeft de overheid geconcludeerd dat de vergunningverlening in principe kan worden voortgezet voor de gebieden waar nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is of in het geval geen ontwikkelingsruimte benodigd is.

Daar waar die ruimte op is, worden geen vergunningen meer verleend die een beroep doen op ontwikkelingsruimte. Dit is op dit moment het geval voor 19 Natura 2000-gebieden.

Agrariërs Datum: 28 november 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing