vrijdag 22 maart 2019

Registratie en gebruik waterkeringen

Wanneer een primaire waterkering gebruikt wordt voor landbouwactiviteiten en waarop gras groeit, moet dit apart opgegeven worden in de Gecombineerde opgave 2019. Dit is noodzakelijk, omdat er voorwaarden zijn voor beweiden, bemesten en maaien op de waterkering. Dit betekent dat deze grond eigenlijk niet tot de oppervlakte landbouwgrond van het bedrijf behoort, omdat men niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft.

Regels gebruik primaire waterkeringen
Voor deze grond gelden de volgende regels:

• De gebruiksnorm voor dierlijke mest bedraagt 170 kilogram stikstof;
• De stikstofgebruiksnorm (voor dierlijke mest, kunstmest, compost, zuiveringsslib en overige organische meststoffen) is 170 kilogram per hectare. Daarin moet net als bij de gebruiksnormen rekening worden gehouden met een werkingscoëfficiënt;
• De totale fosfaatgebruiksnorm bedraagt maximaal 80 kilogram fosfaat;
• Wanneer het gebruik van dierlijke mest en/of kunstmest vanuit de gebruiksovereenkomst verder is beperkt dan de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, dan is deze beperking de mestplaatsingsruimte;
• De oppervlakte van de waterkering telt niet mee voor de 80%-graslandberekening in het kader van derogatie. Ook de verhoogde stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest van 230 of 250 kilogram mag niet worden gebruikt. Bij toepassing van derogatie mag er geen fosfaatkunstmest op de waterkering gebruikt worden;
• Voor de mestverwerkingsplicht geldt ook een fosfaatruimte van 80 kilogram per hectare, tenzij volgens de gebruiksovereenkomst minder dan 80 kilogram is toegestaan;
• De hoeveelheden stikstof en fosfaat die binnen het bedrijf naar de waterkering gaan, hoeven niet met een Vervoersbewijs Dierlijke Mest geregistreerd te worden;
• Men moet zich houden aan de regels voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit betekent dat de waterkeringen gebruikt worden voor landbouwkundige activiteiten.

Wel feitelijke beschikkingsmacht
Wanneer een ondernemer wel de feitelijke beschikkingsmacht heeft over de grond op de primaire waterkering, kan deze grond opgegeven worden als landbouwgrond die tot het bedrijf behoort. Als uit controle blijkt dat men niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft, is dit een overtreding en kan er een bestuurlijke boete van € 300 worden opgelegd. Daarnaast kan dit leiden tot een boete wegens overschrijding van de gebruiksnormen, een boete vanwege het niet voldoen aan de mestverwerkingsplicht en intrekking van derogatie.

Registratie andere waterkeringen
Als men een andere waterkering in gebruik heeft, maar niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft, gelden dezelfde voorwaarden als voor de primaire waterkering.

Agrariërs Datum: 22 maart 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing