Woensdag 07 juni 2017

Regeling fosfaatreductie varkenshouderij

Varkenshouders kunnen zich tot en met 26 juni 2017 via de website www.pov.nl aanmelden voor de Rege­ling fosfaatreductie varkenshouderij. Deze subsidiere­geling is bedoeld voor varkenshouders die in 2017 vrijwillig mengvoeders inkopen met een lager fosfor­gehalte dan in 2016. De regeling heeft onder meer als doel de fosfaatproductie in Nederland voor 2018 terug te brengen naar het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatiebeschikking. Wageningen Economic Research heeft berekend dat een eventueel verlies van derogatie leidt tot een inkomensdaling in de var­kenshouderij van € 4.000 tot € 5.000 per bedrijf per jaar door hogere mestafzetkosten.

Aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op volgorde van binnenkomst. Na de aanmelding krijgt men nog de gelegenheid de voor de regeling beno­digde aanvullende informatie in te dienen.

Tegemoetkoming
Varkenshouders ontvangen alleen een tegemoet­ko­ming voor de reductie die wordt bewerkstelligd met het voeren van mengvoeders met een lager bruto fosfor­ge­halte, niet voor reductie door het aantal gehouden varkens te verlagen. De reductie moet minimaal 100 kg fosfaat bedragen. Er kan een tegemoetkoming aan­gevraagd worden tot een maximum fosfaatreductie van 15% ten opzichte van 2016.

Hoogte tegemoetkoming
De tegemoetkoming wordt berekend op basis van het niveau van het bruto fosforgehalte in het mengvoer op het betreffende bedrijf in 2016. Een varkenshouder die mengvoer gebruikte met een lager bruto fosforgehalte (minder dan 4,6 g/kg bij vleesvarkens en minder dan 4,9 g/kg bij zeugen), krijgt een hogere tegemoetko­ming. De tegemoetkoming bedraagt €  3,50 (laag bru­to fosforgehalte mengvoer) tot € 4,50 (hoger bruto fos­forgehalte) per kg fosfaatreductie (fosfaat = 2,29 x fosfor). Gemengde bedrijven (zeugen en vleesvar­kens) ontvangen maximaal € 3,50 per kg fosfaatreduc­tie. Wanneer de gerealiseerde fosfaatreductie minder dan 80% van de opgegeven verwachte reductie is, wordt de tegemoetkoming gehalveerd.

Alleen geborgde mengvoederstromen
Alleen mengvoederstromen die geborgd zijn met een geregistreerd voerjaaroverzicht bij de RVO worden mee­genomen bij de vaststelling van de fosfaatreduc­tie. Deelnemers moeten de uitvoerder machtigen om de voergegevens in te zien bij de RVO.

Vaststelling en uitbetaling

Deelnemende varkenshouders dienen voor 15 februari 2018 de informatie aan te leveren voor de berekening van de daadwerkelijke fosfaatreductie. De tegemoet­ko­ming wordt voor 1 april 2018 uitbetaald door POV.

Agrariërs Datum: 7 juni 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing