Donderdag 3 oktober 2019

Randvoorwaardenkorting vanwege onjuiste bespuiting door loonwerker

Randvoorwaardenkorting vanwege onjuiste bespuiting door loonwerker Het niet naleven van de zogenaamde randvoorwaarden kan leiden tot een korting op de bedrijfstoeslag of andere GLB-betalingen. Ook bij het inschakelen van een derde rust een grote verantwoordelijkheid op de steunontvanger. Of een steunontvanger verantwoordelijk is voor een overtreding wordt beoordeeld aan de hand van de volgende punten:
• de keuze voor de derde (vakbekwaamheid);
• is er voldoende toezicht uitgeoefend;
• zijn er instructies aan de derde gegeven.

Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat er het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat was gespoten op de sloottaluds langs een perceel. Dit was gedaan door een ingehuurde loonwerker.

In de beroepszaak wees de landbouwer erop dat de loonwerker normaal gesproken goed werk leverde en dat het gebruik van glyfosaat op de taluds niet de bedoeling was. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven begreep het standpunt van de landbouwer aldus dat in dit geval toezicht ter plekke op het gebruik van glyfosaat vanwege de onmogelijkheid van feitelijke waarneming van eventuele drift en de gezondheidsrisico’s niet in redelijkheid van hem kon worden verlangd. Dit bracht echter niet mee dat hij had mogen volstaan met het geven van algemene instructies. De landbouwer had telefonisch opdracht gegeven aan de loonwerker om het perceel te behandelen. Hij was daarbij ervan uitgegaan dat de loonwerker het werk zoals gewoonlijk goed en met inachtneming van de van toepassing zijnde randvoorwaarden zou uitvoeren. Niet gebleken was echter dat de landbouwer de loonwerker uitdrukkelijk had geïnstrueerd om de van toepassing zijnde randvoorwaarden in acht te nemen of dat de concrete grenzen van het te bespuiten oppervlak waren besproken. Volgens het College was de landbouwer daarom aansprakelijk voor het onjuist toepassen van het gewasbeschermingsmiddel.

Standaard bedraagt de randvoorwaardenkorting 3%, maar bij opzet bedraagt deze 20%. Volgens het College had RVO zich terecht op het standpunt gesteld dat er sprake was van een opzettelijke niet-naleving. Wanneer een steunontvanger zich zodanig gedraagt dat hij de mogelijkheid aanvaardt van niet-naleving van de voorschriften, is er ook sprake van opzet. Dat was hier het geval.

Agrariërs Datum: 3 oktober 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing