Maandag 26 augustus 2019

PAS vervallen: hoe verder?

Op 29 mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden voor het verlenen van toestemming aan activiteiten die een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van landbouwbedrijven, maar ook voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en bedrijventerreinen.

Gevolgen voor lopende zaken
Voor lopende procedures over een verleende Nbw-vergunning heeft de uitspraak tot gevolg dat deze vergunning wordt vernietigd.

PAS-meldingen
Een aantal bedrijven heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen het PAS een zogenaamde melding in te dienen. Bij een melding is er geen sprake van een provinciaal besluit dat gemelde activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor natuurgebieden. Het gevolg van de uitspraak is, dat de meldingen niet meer rechtsgeldig zijn en deze bedrijven alsnog vergun- ningplichtig zijn.

De minister van LNV streeft er naar meldingen te legaliseren in het geval de activiteiten reeds worden uitgevoerd.

Wanneer de gemelde activiteiten nog niet zijn gerealiseerd, zijn deze activiteiten niet meer zonder vergunning uit te voeren. Dat betekent dat eerst een vergunning aangevraagd en verkregen moet worden. Er komt nog een definitie over wat onder ‘nog niet gerealiseerd’ moet worden verstaan.

Onherroepelijke vergunningen blijven in stand, maar...
De uitspraak heeft geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn en die dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten. Die vergunningen blijven volgens de Raad van State gewoon gelden. Wel moet men rekening houden met de volgende punten:

  • Wanneer bij de vergunningverlening ontwikkelingsruimte is toegekend, moet de aangevraagde activiteit binnen twee jaar worden gerealiseerd.

  • De vergunning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken wanneer men zich niet houdt aan de voorschriften of wanneer de vergunning is verleend op basis van onjuiste gegevens. Denk hier ook aan bijvoorbeeld onvoldoende functionerende luchtwassers.
Beweiden en bemesten vergunningplichtig
In het PAS was een vrijstelling opgenomen voor beweiden en bemesten. De Raad van State heeft geoordeeld dat deze vrijstelling niet geldig is en deze activiteiten daarom vergunningplichtig zijn. Dit raakt ook niet-veehouderijbedrijven.
Volgens de minister van LNV zal er dit beweidings- en bemestingsseizoen niet gehandhaafd worden op de vergunningplicht. Voor het volgende seizoen wil zij een aanpak beschikbaar hebben voor de legalisering van beweiden en bemesten.

Hoe nu verder?
Als gevolg van het vervallen van het PAS is het zogenaamde ‘externe salderen’ weer mogelijk.
Dit houdt in dat bedrijven die willen uitbreiden de ammoniakrechten overnemen van stoppende bedrijven. Het is volgens de Raad van State niet mogelijk de ammoniakrechten over te nemen van een bedrijf dat tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 gestopt is. In de eerste drie jaren van het PAS (1 juli 2015 – 1 juli 2018) is er namelijk ontwikkelingsruimte uitgegeven, die onder meer ontstond door het stoppen van bedrijven in deze periode. Als de ammoniakrechten van deze bedrijven nu ge- bruikt zouden worden voor extern salderen, zou dit mogelijk leiden tot een dubbele inzet van de deposities van deze stoppende bedrijven. Dat is niet toegestaan.

 

Agrariërs Datum: 26 augustus 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing