Maandag 26 augustus 2019

Pas op met onderverpachting

Een pachter (en voorheen zijn vader) pachtte al enige jaren 40 hectare grond. Aanvankelijk exploiteerde de pachter op deze en andere grond een melkveebedrijf, maar na verkoop van het melkquotum zette hij de onderneming voort als akkerbouwbedrijf.

Op een gegeven moment kwam het verpachter ter ore dat de grond was onderverpacht voor € 1.100 per hectare. Verpachter vorderde daarop per brief ontbinding van de pachtovereenkomst. De pachtkamer van de rechtbank ontbond de overeenkomst.

In hoger beroep overwoog de pachtkamer van het gerechtshof dat een pachter niet bevoegd is tot onderverpachting, behoudens schriftelijke toestemming van de verpachter. Het was duidelijk dat de pachter na beëindiging van de melkveetak intensief samenwerkte met een derde. Die samenwerking had volgens verpachter het karakter van onderverpachting: de pachter had het gebruik van de pachtgronden aan een derde afgestaan voor de teelt van akkerbouwgewassen, waarbij de pachter zelf geen teeltrisico meer droeg. Hij handelde volgens het hof niet als een goed pachter, toen hij een samenwerkingsverband aanging waarbij hij (feitelijk) het gepachte niet langer zelf exploiteerde.

Volgens het hof was het aan de verpachter om te bewijzen dat de pachter tekortschoot.
Als er twijfel bestaat of de pachter het gepachte nog wel zelf exploiteert, moet de pachter feitelijke gegevens verschaffen, zodat de verpachter aanknopingspunten heeft voor eventuele bewijsvoering. Het is immers bij uitstek de pachter die inzicht heeft in en toegang tot gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering, waaronder boekhoudrapporten en gecombineerde opgaven.

Het hof oordeelde dat er gerede twijfel was of de pachter het gepachte zelf had geëxploiteerd, zodat van pachter kon worden verlangd dat hij feitelijke gegevens verschafte. De pachter had al een aantal stukken overlegd, maar nog niet de Gecombineerde opgave. Deze opgave was voor de beslissing van belang. Het hof droeg daarom pachter op deze opgave alsnog te overleggen.

Agrariërs Datum: 26 augustus 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing