29 november 2017

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in totaal 120,06 ha op. RVO.nl corrigeerde echter de oppervlakte van vijf percelen en stelde de totale oppervlakte vast op 118,10 ha (primaire besluit). De landbouwer maakte hiertegen geen bezwaar, omdat de financiële consequenties van de correctie gering waren.

In 2015 vond een herberekening van de oppervlakte over 2012 plaats en werd deze vastgesteld op 117,74 ha. De oppervlakte van één perceel werd daarbij kleiner vastgesteld. Omdat de totale afgekeurde oppervlakte meer dan 2 hectare bedroeg, werd ditmaal een sanctiekorting van tweemaal de afgekeurde oppervlakte toegepast. De landbouwer moest daardoor ruim € 2.000 terugbetalen. Tegen dit besluit stelde hij wel bezwaar en beroep in.

In zijn bezwaarschrift gaf de landbouwer aan dat hij het niet eens was met de vaststelling van de oppervlakte van alle zes gecorrigeerde percelen. RVO.nl beoordeelde echter het bezwaar tegen de vijf reeds gecorrigeerde percelen inhoudelijk niet, omdat de oppervlakte hiervan volgens haar al in rechte vaststond. De landbouwer had immers geen bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het niet met RVO.nl eens. Niet de oppervlakten van de percelen, maar het besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag kan in rechte komen vast te staan. Aangezien RVO.nl dat besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag had opengebroken, kon de landbouwer de oppervlakte van de vijf percelen ook aan de orde stellen. Het beroep van de landbouwer werd gegrond verklaard. Het college droeg RVO.nl op een nieuw besluit te nemen op het bezwaarschrift tegen alle zes percelen.

Opmerking redactie 
Op grond van Europese regelgeving is RVO.nl gehouden een onterecht uitbetaalde bedrijfstoeslag terug te vorderen. Een besluit tot vaststelling van de toeslag mag daarom worden opengebroken, bijvoorbeeld bij nieuwe informatie over de oppervlakte van percelen.

Agrariërs Datum: 29 november 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing