29 november 2017

Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Medio oktober is het ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd. Hierin staan de voorgenomen maatregelen in de periode 2018 tot en met 2021.

Hoofddoel is de waterkwaliteitsproblemen, veroorzaakt door uit de landbouw afkomstige nutriënten stikstof en fosfaat, verder te verminderen. Dit is tevens in lijn met de doelen van de Kaderrichtlijn Water.

De belangrijkste maatregelen zijn:

• Vanaf medio 2018 zullen in nog aan te wijzen kwetsbare drinkwaterwinningsgebieden op zand- en lössgronden, aanvullende maatregelen genomen worden om de nitraatuitspoeling te verminderen.
• Vanaf 2019 mag grasland op zand- en lössgrond na 10 mei tot uiterlijk 31 augustus gescheurd worden, mits aansluitend herinzaai met gras plaatsvindt.
• Vanaf 2019 worden de eisen voor een vanggewas in of na maïs op zand- en lössgrond strenger. Men heeft dan de keuze tussen onderzaai van gras in mei/juni of inzaai van een vorstbestendig vanggewas op uiterlijk 21 september.
• De fosfaatplafonds voor melkvee, varkens en pluimvee worden in 2020 vastgelegd in de Meststoffenwet.
• Vanaf 2021 moet rijenbemesting toegepast worden voor zowel kunst- als dierlijke mest bij in rijen geteelde maïs op zand- en lössgrond.
• Vanaf 2021 wordt het op zuidelijke zand- en lössgronden verplicht na consumptie- of fabrieksaardappelen een vanggewas in te zaaien.
• Vanaf 2021 moeten bij ruggenteelten op klei- en lössgrond maatregelen worden genomen om oppervlakkige afspoeling van het perceel te voorkomen.

Het ontwerp van het actieprogramma heeft tot en met 24 november ter inzage gelegen. Men kon tot dat moment een zienswijze indienen. Mogelijk leidt dit nog tot aanpassingen. Het actieprogramma zal ook gebruikt worden bij de onderhandelingen over voortzetting van derogatie.

Agrariërs Datum: 29 november 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing