maandag 20 augustus 2018

Ontruiming gebruikte percelen afgewezen

Na het overlijden van hun ouders lagen de kinderen al een aantal jaren in de clinch over de boedelverdeling. Tot de onverdeelde boedel behoorden onder meer een aantal percelen landbouwgrond met enkele opstallen.

Een deel van de kinderen gaf toestemming aan een landbouwer om de percelen te gebruiken voor zijn landbouwbedrijf. De landbouwer gebruikte de percelen een aantal jaren en verklaarde schriftelijk de percelen te gebruiken en geen pacht te zullen claimen.

Uiteindelijk verzocht een deel van de kinderen aan de landbouwer de percelen te ontruimen in verband met de verkoop van de percelen. De landbouwer weigerde dit.

De rechtbank wees de ontruimingsvordering af. Zij concludeerde dat er een mondelinge pachtovereenkomst was gesloten met één of meer kinderen. Op grond van de pachtwetgeving gold deze overeenkomst voor onbepaalde tijd. De landbouwer behoefde in beginsel niet te worden gehouden aan zijn belofte om geen pacht te claimen vanwege dwingendrechtelijke artikelen in de pachtwetgeving die de pachter bescherming bieden. Dat niet alle kinderen de grond wensten te verpachten, maakte dit niet anders. Daarbij kwam dat het grondgebruik door de landbouwer aan hem economische bestaanszekerheid verschafte. Het ontruimingsbelang van de kinderen woog aanmerkelijk minder zwaar, ook omdat zij niet alle erfgenamen vertegenwoordigden.

Agrariërs Datum: 20 augustus 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing