Woensdag 8 februari 2017

Ontbinding pachtovereenkomst wegens wanbetaling

Een landbouwer pachtte sinds 1972 een aantal per­celen van de Staat. Tot 2011 betaalde hij de pacht elk jaar netjes op tijd.

Wegens zijn echtscheiding had de landbouwer vanaf 2011 moeite om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Sinds die tijd dagvaardde de Staat hem vier­maal vanwege achterstallige pachtpenningen. De vor­deringen van de Staat werden steeds bij vonnis toege­wezen, waarna de landbouwer alsnog betaalde. In 2012 betaalde de landbouwer weliswaar wel zonder gerechtelijke invordering, maar vond de betaling te laat plaats.

Voor de Staat was het betalingsgedrag van de land­bouwer reden om bij de Pachtkamer ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Volgens de wet kan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden wor­den, als een partij tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen (bijvoorbeeld betaling van de pacht).

De landbouwer beriep zich op de tenzij-bepaling in de wet dat een overeenkomst niet wordt ontbonden, indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Hij voerde daartoe aan dat hij de pacht vrijwel direct na ontvangst van de dagvaarding had betaald, inclusief rente en kosten. Daarnaast waren er tot 2011 nooit betalingsproblemen geweest.

De Pachtkamer van het Gerechtshof oordeelde dat de hoofdverplichting van de pachter bestaat uit het beta­len van de pacht op de overeengekomen wijze en tijd­stippen. Niet, te laat of te weinig betalen levert een tekortkoming op die de verpachter de bevoegdheid geeft de overeenkomst te ontbinden. De landbouwer had stelselmatig te laat betaald.

Het Hof wees de vordering van de Staat toe. Dat partijen al 42 jaar een pachtrelatie hadden en er pas vanaf 2011 betalingsproblemen waren ontstaan, was onvoldoende om te oordelen dat de tekortkomingen een geringe betekenis hadden en ontbinding van de pachtovereenkomst niet rechtvaardigden.

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing