05 oktober 2017

Omgevingsvergunning voor vervanging windturbine afgewezen

Bestemmingsplannen kunnen voor ondergeschikte onderdelen van het plan voorzien zijn van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid. Een veel voorkomende ontheffingsregel is die waarbij het mogelijk wordt om van een in het plan opgenomen maximale bouwhoogte voor bouwwerken met maximaal 10 procent af te wijken.

Een veehouder vroeg een omgevingsvergunning aan voor de vervanging van een bestaande windturbine op zijn bedrijf van 62 meter hoog door een nieuwe van 67 meter hoog. In het bestemmingsplan stond dat de hoogte van een nieuwe windturbine niet hoger mocht zijn dan de bestaande. Wel bevatte het plan de mogelijkheid met ten hoogste 10% af te wijken van de in het plan gegeven maten en afmetingen. De gemeente weigerde echter de vergunning, omdat deze in strijd zou zijn met zowel het gemeentelijke als provinciale beleid ten aanzien van solitaire windturbines, namelijk deze te saneren en opschaling uitsluitend toe te staan in de bestaande windturbineparken.

Het toestaan van een grotere hoogte dan bestaand had een negatieve invloed op het landschap. In hoger beroep overwoog de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de omgevingsvergunning bij toepassing van een binnenplanse afwijkingsregeling slechts kan worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, Bij de besluitvorming hierover heeft de gemeente beleidsruimte. Zij heeft de keuze om haar bevoegdheid tot afwijking van het bestemmingsplan al dan niet te gebruiken. De rechter toetst of de gemeente bij een afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen.

De Raad van State volgde de gemeente in haar stelling dat het bouwplan in strijd was met het gemeentelijke en provinciale beleid. Het hoger beroep van de veehouder werd ongegrond verklaard. 

Agrariërs Datum: 5 oktober 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing