Donderdag 4 oktober 2018

Nieuws fosfaatrechten

Proefproces fosfaatrechten en pacht
Op 24 oktober dient een proefproces over de vraag wie eigenaar is van de fosfaatrechten, wanneer (een deel van) het bedrijf wordt gepacht. Het proces gaat over reguliere pacht, maar zal waarschijnlijk ook richtinggevend zijn voor andere vormen van pacht.

Pachters die fosfaatrechten (willen) verkopen, moeten er rekening mee houden dat verpachters achteraf een deel van de opbrengst kunnen opeisen. Het is raadzaam de helft van de opbrengst dat betrekking heeft op het gepachte te reserveren.

Openstelling fosfaatbank
Bij de verhandeling van fosfaatrechten wordt 10% afgeroomd. Deze rechten gaan naar de fosfaatbank en kunnen op aanvraag worden toegekend aan grondgebonden melkveehouders. Jonge landbouwers maken daarbij een tweemaal zo grote kans als overige grondgebonden melkveehouders. De ontwerpregeling is onlangs voorgelegd aan de Tweede Kamer.

De openstelling van de fosfaatbank vindt op zijn vroegst op 1 november 2018 plaats. Dan moeten de aanvragen worden beoordeeld, waarna de ontheffingen in de eerste maanden van 2019 zullen worden verstrekt. De ontheffingen zullen met terugwerkende kracht op 1 januari 2019 ingaan.

In volgende jaren zal de openstelling steeds op 1 september plaatsvinden, waarbij de ontheffingen met ingang van het volgende kalenderjaar ingaan.

Herziening rechten bij onvoldoende productiecapaciteit
Uit de eind juni 2018 openbaar gemaakte goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie, blijkt dat als voorwaarde is gesteld dat het aantal toe te kennen fosfaatrechten de verwachte behoefte van het bedrijf aan rechten niet mag overschrijden. Dit houdt in dat op 1 januari 2018 nog voldoende productiecapaciteit op het bedrijf aanwezig moet zijn om met melkvee de hoeveelheid fosfaat te produceren waarvoor rechten zijn toegekend.

Volgens RVO.nl wordt onder productiecapaciteit onder meer verstaan: stallen, grond, melkapparatuur en melkvee. Wanneer de productiecapaciteit op 1 januari 2018 niet meer voldoende aanwezig is, dient het aantal toe te kennen fosfaatrechten in overeenstemming te worden gebracht met de productiecapaciteit van het bedrijf op 1 januari 2018. 

Op dit moment is RVO.nl bezig met een herbeoordeling van toegekende rechten. Voor deelnemers aan de ‘stoppersregeling’ zou deze beoordeling volgens haar al hebben plaatsgevonden. Wanneer RVO.nl een vermindering wil toepassen, ontvangt de ondernemer eerst een ‘Voornemen herbeschikking fosfaatrechten’ waartegen een zienswijze kan worden ingediend. 

Herziening fosfaatrechten bij vleesveehouders
RVO.nl is momenteel bezig met de herbeoordeling van fosfaatrechten die aan vleesveehouders zijn verstrekt naar aanleiding van de Beleidsregel fosfaatrechten jongvee. Toegekende rechten voor dieren waarvoor dat, gelet op de beleidsregel, niet had gemoeten, komen te vervallen, omdat dit 
ongeoorloofde staatssteun is.

Pas op bij koop en verkoop fosfaatrechten
De herziening van rechten vormt ook een risico voor zowel de koper als verkoper van fosfaatrechten. De rechten kunnen alsnog (deels) worden teruggevorderd. RVO.nl houdt daarom op dit moment aanmeldingen van overdracht van rechten door vleesveehouders aan, totdat de herbeoordeling heeft plaatsgevonden.

Vastlegging sectorplafonds en mogelijke korting
De sectorplafonds (melkvee, pluimvee, varkens en overige veehouderij) voor fosfaat en stikstof worden vastgelegd in de Meststoffenwet. Bij overschrijding van een sectorplafond zullen de rechten (pluimvee-, varkens-, fosfaatrechten) in de betreffende sector worden gekort. De productie wordt jaarlijks vastgesteld op basis van cijfers van het CBS. Voor de vaststelling van de productiecijfers van de melkveehouderij wordt rekening gehouden met natuurlijke variaties in het fosfaat- en stikstofgehalte van ruwvoer (middeling over drie jaren).

 

Agrariërs Datum: 4 oktober 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing