19 maart 2018

Niet tot landbouwgrond behorende oppervlakte

Oppervlakten die geen deel uitmaken van een perceel landbouwgrond zijn:

• Wegen en paden
Uitzondering: tractorsporen midden in percelen die worden gebruikt voor zaaien, oogsten en sproeien.

• Sloten
De grens van landbouwgrond met een sloot ligt bij de insteek van de sloot. Het talud telt dus niet mee. Bij een afrastering geldt deze als grens. Bij een zeer geleidelijk aflopend talud of als een talud ontbreekt, mag de grens van land en water als perceelsgrens aangehouden worden.

• Greppels
Uitzondering: smalle, ondiepe greppels tellen wel mee bij de oppervlakte landbouwgrond.

• Dammen
Toegangsdammen tellen niet mee, maar onverharde, beteelbare doorgangsdammen (verbinding tussen percelen landbouwgrond) wel.

• Bomenrijen
Een bomenrij binnen een landbouwperceel mag meegeteld worden als oppervlakte landbouwgrond als deze korter is dan 50 meter. Bomenrijen die grenzen aan een perceel of op de buitengrens van het perceel staan, tellen niet mee. Bij het tekenen van de perceelsgrens moet 0,5 meter vanaf het midden van de boomstam aangehouden worden. Er geldt een uitzondering voor grasland met een bomenrij binnen het perceel. De onderlinge afstand van de bomen mag de landbouwactiviteiten niet in de weg staan.

• Bosjes en losse bomen
Bosjes in een perceel landbouwgrond kleiner dan 50 m2, tellen mee als oppervlakte landbouwgrond. Losse bomen die verspreid staan over het perceel mogen meegeteld worden bij de oppervlakte landbouwgrond, mits het aantal minder dan 50 per ha is. Bij fruitbomen die geregeld een oogst opleveren geldt deze laatste eis niet.

• Heggen
Bij een landbouwperceel tellen de heggen wel mee bij de oppervlakte landbouwgrond als ze korter zijn dan 50 meter en de oppervlakte kleiner is dan 50 m2. Heggen die het perceel begrenzen tellen niet mee.

• Windhagen rond fruitkwekerijen
Heggen, hagen of coniferen rondom een fruitkwekerij met een maximale breedte van 2 meter tellen wel mee als beteelbare oppervlakte van het perceel, evenals de beteelbare oppervlakte aansluitend buiten de windhaag.

• Houtranden

• Rietzomen of kleine rietpercelen
Riet langs landbouwgronden telt niet mee. Riet binnen in een landbouwperceel kleiner dan 50 m2 hoeft niet uitgesloten te worden.

• Poelen, vennen, drassen, waterdelen
De perceelsgrens ligt op de insteek van het water. Omliggende begroeiing of verharde delen tellen niet mee. Ondergelopen land (door een natte periode) telt wel mee bij de oppervlakte landbouwgrond, als deze grond niet langer dan 90 dagen per jaar onder water staat.

• Bebouwing en installaties
Bebouwing en installaties mogen meegeteld worden bij de oppervlakte landbouwgrond, als de oppervlakte kleiner is dan 10 m2.

• Erf

• Gazon

• Opslagplaats
Als de ondergrond van de opslagen langer dan een jaar niet is gebruikt als landbouwgrond, telt deze niet mee bij de oppervlakte landbouwgrond.

• Park, plantsoen of ander openbaar groen
• Kampeerterrein
Uitzondering: een weiland zonder permanente voorzieningen dat tijdelijk als kampeerterrein wordt gebruikt (maximaal 90 dagen) wordt niet gezien als kampeerterrein.

• Sportvelden (bijv. voetbalveld of golfbaan)
Sportterreinen van tijdelijke aard (maximaal 90 dagen) zijn niet uitgesloten. Boerengolfterreinen mogen wel als landbouwgrond opgegeven worden als deze terreinenook voor uitvoering van de landbouw worden gebruikt of beschikbaar gehouden.

• Paardenbak, dressuurplaats of uitloopbak

Agrariërs Datum: 19 maart 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing