Donderdag 23 maart 2017

Niet-melkproducerende bedrijven

Niet-melkproducerende bedrijven, die (deels) groeien door aanvoer van runderen, vallen ook onder het fos­faatreductieplan en kunnen een geldsom voor boven­tallig vee verschuldigd zijn. Volgens de staatssecreta­ris moet worden voorkomen dat enkel sprake is van een verplaatsing van runderen van bedrijven die onder de regeling vallen naar bedrijven die hier niet onder vallen, waardoor er geen daadwerkelijke reductie van de fosfaatproductie in Nederland plaatsvindt.

Opdeling jaar in perioden
Voor toepassing van deze regeling wordt het jaar 2017 opgedeeld in vijf perioden:

GVE-referentie
Voor de niet-melkproducerende bedrijven wordt vol­gens de oorspronkelijke regeling als referentie uitge­gaan van het aantal vrouwelijke run­deren (omgere­kend in GVE’s) per 15 december 2016.

Opleggen geldsom
In elke periode wordt het gemiddeld aantal runderen in de tweede maand vergeleken met de referentie. Indien het ge­middelde aantal hoger is, wordt een heffing op­ge­legd van € 480 per GVE die boventallig is ten op­zich­te van de GVE-referentie.

Er is geen geldsom verschuldigd, indien:

Aanvoer runderen

Voor de bepaling of er sprake is van aanvoer van run­deren, is het I&R-systeem leidend. Dit betekent dat volgens de huidige uitleg ook het ‘terugmelden’ van runderen na uitscharing of deelname aan een keuring wordt gezien als aanvoer.

Aankondiging wijziging peilmoment

De staatsse­cretaris heeft echter op 17 maart j.l. aan­ge­kondigd dat er een alternatief peilmoment in de re­ge­ling wordt op­ge­nomen. Als referentie mag ook het gemiddeld aan­tal GVE’s in de desbetreffende maand in 2016 wor­den gehanteerd. Ten tijde van het schrij­ven van deze nieuwsbrief was de gewijzigde regeling nog niet gepubliceerd, zodat de exacte gevolgen van de wijziging nog onduidelijk zijn. Deze onduidelijkheid bestaat in ieder ge­val voor de regeling omtrent het in- en uitscharen.

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing