16 Augustus 2017

Natuurbeheertype ongeschikt criterium voor subsidiabiliteit grond

EU-lidstaten mogen in het kader van de betalingsrechten een lijst opstellen van areaal dat overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt (ook wel negatieve lijst). Nederland heeft hiervan gebruik gemaakt door onder andere te bepalen dat bepaalde natuurbeheertypen van steun worden uitgesloten. Bij deze natuurbeheertypen gaat men er van uit dat de betreffende percelen overwegend voor niet-landbouwactiviteiten worden gebruikt en daarom niet subsidiabel zijn.

In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven draaide het om de vraag of er terecht geen betalingsrechten waren toegekend aan een landbouwer met betrekking tot twee buitendijks gelegen percelen.

Het College oordeelde dat het natuurbeheertype een ongeschikt middel vormt om te bepalen of landbouwareaal overwegend voor niet-landbouwactiviteiten wordt gebruikt. De natuurbeheertypen zijn met een ander doel vastgesteld door de provincies, terwijl in het kader van de betalingsrechten alleen de staatssecretaris van Economische Zaken bevoegd is te bepalen welke gronden niet subsidiabel zijn. Het was verder ook niet inzichtelijk op basis van welke criteria bepaalde natuurbeheertypen niet subsidiabel waren.

Daarbij komt volgens het College dat het maar de vraag is of natuurbeheer en de daarmee gepaard gaande activiteiten zo duidelijk van landbouwactiviteiten zijn te onderscheiden dat de conclusie te rechtvaardigen is dat die niet-landbouwactiviteiten op het landbouwareaal in overwegende mate plaatsvinden.

Indien de toekenning en/of uitbetaling van betalingsrechten al in rechte vaststaan, biedt deze uitspraak geen soelaas meer. Bij lopende procedures (en toekomstige gevallen) kan men wel gebruik maken van deze uitspraak.

De uitspraak van het college betekent echter niet dat de betreffende percelen zonder meer subsidiabel zijn. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien er sprake is van verrommeling/verruiging van het perceel (bijv. begroeiing met struiken, riet of pitrus).

Agrariƫrs Datum: 16 augustus 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing