19 maart 2018

Landelijke handhaving PAS

De provincies zetten vanaf 2018 in op toezicht op en handhaving van de realisatietermijn van vergunningen waarbij ontwikkelingsruimte in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is toegekend Dit zijn vergunningen voor ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden of een bedrijf willen starten.

Binnen 2 jaar uitvoeren
Het PAS is in juli 2015 in werking getreden om tweeërlei reden. Ten eerste is dat om economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De tweede reden is om op termijn instandhoudingsdoelstellingen te realiseren van de voor stikstof gevoelige habitattypen en (de leefgebieden van) soorten voor de Natura 2000-gebieden die zijn opgenomen in dit programma.

Ondernemers kunnen, afhankelijk van de beschikbare ontwikkelingsruimte, een vergunning aanvragen. Nadat de vergunning onherroepelijk is, hebben ondernemers twee jaar de tijd om het bedrijf te starten of de uitbreiding te realiseren. Want langdurig ontwikkelingsruimte claimen en deze niet gebruiken, benadeelt andere ontwikkelingen waarvoor dan geen ruimte meer over is. 

Landelijke aanpak
Om ervoor te zorgen dat de aanpak landelijk op dezelfde manier wordt uitgevoerd, zijn er door de provinciale bestuurders afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in handreikingen met definities en randvoorwaarden. De focus is begin 2018 gericht op vergunningen die in de eerste negen maanden van het PAS verleend zijn. De verwachting is dat door de combinatie van toezicht houden en het actief intrekken of wijzigen van vergunningen, het mogelijk is om op sommige locaties de schaarse ontwikkelingsruimte weer beschikbaar te maken.

Intrekken vergunningen
Door het actief intrekken van niet-tijdig benutte ontwikkelingsruimte, willen de provincies ook het signaal afgeven dat het geen zin heeft om ‘voor de zekerheid’ ontwikkelingsruimte te claimen. Provincies willen alle bedrijven de kans bieden om uit te breiden. Daarvoor acht men het nodig handhavend op te treden richting bedrijven die ontwikkelingsruimte hebben aangevraagd en gekregen, maar deze niet benutten.

Intrekking voorkomen
Wanneer de realisatietermijn dreigt te worden overschreden, is het belangrijk goed bij te houden welke stappen zijn ondernomen voor de realisatie. Lange procedures of bijzondere omstandigheden kunnen een goede reden zijn waarom de termijn van twee jaar overschreden wordt.

Agrariërs Datum: 19 maart 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing