29 november 2017

Landbouwbeleid in het regeerakkoord

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepubliceerd.

De belangrijkste punten voor de landbouw in dit akkoord zijn:

• Het kabinet wil de komende twee jaar € 200 miljoen uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden.
• Er wordt de komende twee jaar € 75 miljoen beschikbaar gesteld voor een bedrijfsovernamefonds, van waaruit jonge boeren worden ondersteund om de overname van het gezinsbedrijf en investeringen in innovatie te financieren.
• De mededingingswet wordt aangepast, zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.
• De Autoriteit Consument en Markt gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen ten aanzien van duurzaamheid en dierenwelzijn.
• De broeikasemissies uit de landbouw moeten afnemen, waarbij technische maatregelen de voorkeur krijgen boven volumebeperkende maatregelen.
• Voor het tegengaan van methaanuitstoot in de landbouw zal worden geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer, verder onderzoek worden gedaan naar onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar daling van de methaanemissie uit mestopslagen. In de omgeving van Natura 2000-gebieden wordt gekeken of boeren via agrarisch natuurbeheer het landgebruik kunnen extensiveren, waarvoor zij gecompenseerd worden.
• Het kabinet zet in op een hervorming en vereenvoudiging van het GLB na 2020.
• Er wordt een verkenning uitgevoerd naar het beperken van vervoer van dieren en verbetering van het comfort bij het vervoer, wat Europees geregeld zal moeten worden.
• Het aantal stalbranden moet worden verminderd door afspraken te maken over de bestrijding van knaagdieren en door een periodieke elektrakeuring.
• Het kabinet wil geen wettelijke verplichting tot weidegang. De sector moet zelf zorgen dat de eigen doelstellingen in 2020 worden gehaald.

Agrariërs Datum: 29 november 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing