Dinsdag 11 juni 2019

Informatieplicht energiebesparing

Inrichtingen met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur of meer dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen die onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen, moeten voor 1 juli 2019 via het e-Loket rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Daarna moet dit eens in de vier jaar gebeuren. Deze bedrijven waren al langer verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Inrichting

De energiebesparings- en informatieplicht geldt per inrichting. Een bedrijf kan bestaan uit meerdere inrichtingen.

Uitzonderingen informatieplicht

Uitgezonderd van de informatieplicht zijn:

• bedrijven in de glastuinbouw (art. 15.51 Wet Milieubeheer);
• deelnemers aan het Europese Broeikasgasemissiehandelssysteem (art. 16.5 Wet Milieubeheer);
• categorie C-bedrijven (inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben);
• deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Activiteitenbesluit
Akker- en tuinbouwbedrijven vallen meestal onder het Activiteitenbesluit. Of een inrichting met dieren onder het Activiteitenbesluit valt, is onder meer afhankelijk van het aantal dieren dat wordt gehouden. Inrichtingen met bijvoorbeeld niet meer dan 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens, 40.000 stuks pluimvee, 1.200 vleesrunderen of 200 melkkoeien (excl. jongvee), vallen op basis van het aantal dieren onder het Activiteitenbesluit. Inrichtingen met grotere aantallen (zgn. C-inrichtingen) hebben een omgevingsvergunning milieu nodig en vallen dus niet onder het Activiteitenbesluit. 

Een inrichting die onder genoemde dieraantallen blijft, kan echter op basis van andere activiteiten (bijv. opslag mest in bovengrondse mestbassin of opslag van vaste mest) vergunningplichtig zijn en daarmee niet onder het Activiteitenbesluit vallen.

Module
Met behulp van de module ‘Activiteitenbesluit Internetmodule’ kan worden bepaald of het Activiteitenbesluit op de inrichting van toepassing is.

Toezicht en handhaving
De gemeente waarin de inrichting is gevestigd, is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. Bij grote en complexe inrichtingen is dit de provincie. Wanneer er niet voldaan wordt aan de energiebesparings- en/of informatieplicht, kan dit leiden tot het opleggen van een last onder dwangsom of in het uiterste geval stillegging van de inrichting.

Agrariërs Datum: 11 juni 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing