Woensdag 07 juni 2017

Impasse PAS en natuurvergunningen

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het Pro­gramma Aanpak Stikstof (PAS). De Afdeling wil weten of het PAS in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn en dus juridisch houdbaar is.

Noodzaak prejudiciële vragen
In een groot aantal procedures hebben bezwaarma­kers aangevoerd dat het PAS in strijd is met de Euro­pese Habitatrichtlijn. Voor een antwoord op die vraag is uitleg van de richtlijn door het Hof van Justitie nodig.

Inhoud vragen
De prejudiciële vragen worden gesteld in twee ver­schil­lende uitspraken. De ene uitspraak gaat over vee­houderijen waarvoor op basis van het PAS natuurver­gunningen zijn verleend. Er wordt onder meer ge­vraagd of het PAS op grond van de Europese Habitat­richtlijn mag worden gebruikt voor het verlenen van die vergunningen. De andere uitspraak gaat over het wei­den van vee en het bemesten van gronden, waarvoor vanwege het PAS niet langer een natuurvergunning nodig is. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of dit op basis van de Europese Habitatrichtlijn zonder vergunning mag worden toege­staan.

Verzoek om voorrang
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op dit moment ongeveer 200 zaken in behandeling waarin bezwaar­makers aanvoeren dat het PAS juridisch niet deugt. Die zaken gaan over natuurvergunningen, omgevings­vergunningen, bestemmingsplannen en handhavings­besluiten voor onder meer veehouderijen, woning­bouw­projecten en de aanleg van wegen.

De behandeling van deze zaken moet worden aange­houden in afwachting van de beantwoording van de prejudiciële vragen. Hierdoor is voor initiatiefnemers van activiteiten waar stikstofneerslag een rol speelt, op dit moment onzeker of een vergunning of bestem­mingsplan voor hun activiteiten in stand blijft. Het is noodzakelijk dat deze onzekerheid zo kort mogelijk duurt. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het Hof van Justitie daarom met klem verzocht de vragen met voorrang te behandelen. Partijen die betrokken zijn bij de zaken die de Afdeling bestuursrechtspraak moet aanhouden, ontvangen hierover een brief.

Agrariërs Datum: 7 juni 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing