Dinsdag 11 juni 2019

Hoofdlijnen voorstel herziening pachtbeleid

De Minister van LNV heeft enkele beleidsvoorstellen gepresenteerd die zij wil gebruiken als leidraad voor een herziening van de pachtwetgeving. Zij is hiermee gekomen omdat na de evaluatie van het pachtstelsel in 2014 de betrokken partijen er niet in zijn geslaagd een akkoord te bereiken. De minister wil na overleg met belanghebbenden later dit jaar met een conceptwetsvoorstel komen.

Probleemanalyse
De minister vindt het belangrijk dat pacht een goede toekomst heeft, ook als financieringsinstrument voor het gebruik van grond. Zij constateert drie problemen:

1. De stimulans ontbreekt om langdurige contracten aan te gaan;
2. Er is nauwelijks prijsbescherming bij kortdurende contracten;
3. Huidige pachtregelgeving (veel kortlopende pacht) leidt niet tot goed bodemgebruik.

Oplossingsrichtingen
De belangrijkste wens van de minister is om de maximale termijn van kortdurende liberale pacht te schrappen en daarmee een nieuwe vorm van langdurige pacht te introduceren en deze tot de nieuwe standaard te maken. Bij deze nieuwe vorm van langlopende pacht wil zij dat pachters en verpachters vrijer zijn om de prijzen onderling overeen te komen. Het wordt dan voor verpachters aantrekkelijker om langlopende overeenkomsten te sluiten. Boeren krijgen daarmee weer toegang tot langdurige pacht. Dit geeft de boeren continuïteit en de prikkel om in hun bedrijf en de bodem te investeren.

Het is volgens de minister ook nodig om kortlopende pacht te ontmoedigen. Zij denkt daarbij onder andere aan het alleen toestaan van kortlopende pacht in specifieke gevallen, het ontmoedigen van veelvuldige transacties, het instellen van een maximale prijs (in de lijn met huidige reguliere pacht), een prijstoets en een aanbiedingsplicht aan de zittende pachter. 

Verpachters van reguliere pacht hebben op dit moment weinig mogelijkheden om eisen te stellen aan goed bodembeleid. Deze mogelijkheden moeten volgens de minister worden vergroot. Zij gaat nog nader bekijken welke beheervoorwaarden (met name bedrijfseconomisch) aanvaardbaar zijn met het oog op de belangen van de pachter.

De minister wil de huidige reguliere pacht verder grotendeels ongemoeid laten en teeltpacht laten bestaan. Verder zal een loopbaanpacht worden geïntroduceerd die tenminste 25 jaar duurt en waarbij de looptijd wordt aangepast aan de leeftijd van de pachter zodat deze eindigt rond het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Agrariërs Datum: 11 juni 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing