maandag 20 augustus 2018

Hoofdlijnen sanering en verduurzaming varkenshouderij

In het regeerakkoord van najaar 2017 is aangekondigd dat het kabinet € 200 miljoen wil uittrekken voor een warme sanering van de varkenshouderij in veedichte en belaste gebieden, vanwege gezondheids- en leefomgevingsrisico's. Ter invulling hiervan heeft de minister van LNV onlangs een hoofdlijnenakkoord gesloten met de ketenpartijen uit de coalitie Vitalisering Varkenshouderij (POV, Rabobank, VION, Agrifirm, ForFarmers, Topigs-Norsvin), de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit akkoord behelst een gecombineerde aanpak via twee sporen.

Spoor 1: sanering en bedrijfsbeëindiging
Het eerste spoor ziet op het op korte termijn verminderen van de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden (de bestaande concentratiegebieden Zuid en Oost uit de Meststoffenwet) door het saneren en beëindigen van locaties of bedrijven die willen stoppen. Varkenshouders die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een vaste, marktconforme vergoeding voor de varkensrechten en voor een nader vast te stellen beëindigingsvergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De opgekochte rechten worden definitief uit de markt gehaald. Deelnemende bedrijven moeten de milieuvergunning met betrekking tot de varkenshouderij inleveren. Er moet nog besloten worden of het doelmatig is 'gedoogstoppers 2020' toe te laten tot de saneringsregeling. Voor dit spoor wordt € 120 miljoen uitgetrokken. De openstelling wordt voorzien in twee tranches: halverwege 2019 en in het tweede kwartaal van 2020.

Spoor 2: brongerichte verduurzaming
Het tweede spoor is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van en investeringen in innovatieve, brongerichte emissiebeperkende maatregelen in nieuwe en bestaande stallen in de varkenshouderij en voor de pluimvee- en melkgeitenhouderij. Dit is onder andere mogelijk door een regelmatige afvoer van mest uit de stal, het scheiden van mest en urine bij de bron en het koelen van mest. Op middellange en lange termijn moet dit leiden tot een forse reductie van schadelijke emissies (geur, ammoniak, methaan, fijnstof en endotoxinen) uit stallen. In totaal is hiervoor een budget van € 60 miljoen beschikbaar, waarvan € 40 miljoen voor de varkens-, € 15 miljoen voor de pluimvee- en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. Tevens wordt er € 8 miljoen gereserveerd voor de verschillende flankerende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij, bovenop de al eerder hiervoor gereserveerde middelen.

Nadere uitwerking en publicatie regelgeving
De maatregelen zullen in de tweede helft van dit jaar nader uitgewerkt worden door de partijen en juridisch worden vormgegeven. De minister streeft ernaar de benodigde regelgeving in het eerste kwartaal van 2019 te publiceren.

Agrariërs Datum: 20 augustus 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing