Dinsdag 11 juni 2019

Grondgebruiksverklaring omgezet in reguliere pacht

Een pachter en een verpachter sloten een grondgebruiksverklaring af voor de duur van één jaar voor een perceel, waarop de pachter pootaardappelen zou telen. Er werd een vergoeding van € 1.900 per hectare afgesproken, waarvan de pachter de helft betaalde bij aanvang van de teelt. Nadien bleken de aardappelen te leiden aan schurft. De pachter weigerde vervolgens de resterende pachtsom te voldoen, omdat de schurft volgens hem te wijten was aan de verpachter.

De verpachter verzocht daarop de grondkamer een pachtovereenkomst vast te leggen. Deze legde een reguliere pachtovereenkomst voor korte duur vast en wijzigde de pachtprijs naar € 792 per hectare (regionorm).

Voor de pachtkamer van de rechtbank vorderde de pachter terugbetaling van het teveel betaalde bedrag. Daarentegen vorderde de verpachter dat de overeenkomst een teeltpachtovereenkomst was. De rechtbank oordeelde dat sprake was van een teeltpachtovereenkomst en veroordeelde pachter tot betaling van de resterende pachtsom.

In hoger beroep oordeelde de pachtkamer van het gerechtshof echter dat een teeltpachtovereenkomst binnen twee maanden na de ingangsdatum moet worden ingestuurd naar de grondkamer. Aangezien dit niet was gebeurd, geldt volgens het gerechtshof dat partijen een pachtovereenkomst hadden afgesloten waarvoor het normale pachtregime geldt. Het was niet in geschil dat de overeenkomst voor de duur van één jaar was aangegaan. De grondkamer had goedkeuring verleend aan de korte duur zodat er van moest worden uitgegaan dat tussen partijen een reguliere pachtovereenkomst voor de duur van één jaar was gesloten met een pachtprijs van € 792 per hectare. Dit betekende dat de verpachter € 158 per hectare terug moest betalen.

De verpachter voerde verder aan dat pachter bewust had ingestemd met de eenjarige pacht voor een hoge pachtsom en desondanks weigerde de helft te betalen. Dat maakte volgens het hof niet dat het, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, onaanvaardbaar was dat de pachter zich later alsnog beriep op pachtbescherming (w.o. toetsing pachtprijs).

Agrariërs Datum: 11 juni 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing