19 maart 2018

Graasdierpremie

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdierpremie aanvragen.

Voorwaarden
De graasdierpremie is niet gekoppeld aan betalingsrechten en kan dus los aangevraagd worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

Budget en hoogte premie
Er is een budget van € 1.053.800 voor schapen en € 2.299.200 voor runderen beschikbaar. De premie bedraagt € 23 per schaap en € 153 per rund. Bij overschrijding van het budget wordt het premiebedrag per dier verlaagd.

Correctie bij subsidiabel grasland
Wanneer het bedrijf op 15 mei 2018 subsidiabel grasland in gebruik heeft, wordt het aantal premiewaardige dieren verminderd, omdat de dieren ook op dit grasland kunnen grazen. Het maakt daarbij niet uit of ze dat ook daadwerkelijk doen. Dat dit grasland wellicht gebruikt wordt voor de melkveetak, doet niet ter zake. Aan het subsidiabele grasland worden 11,67 schapen en 1,75 runderen per hectare toegerekend. De vermindering wordt eerst afgetrokken van het aantal schapen en daarna van het aantal runderen.

Subsidiabel grasland
De volgende gewascodes tellen mee als subsidiabel grasland: 265, 266, 331, 333, 334, 336, 370 en 372.

Agrariërs Datum: 19 maart 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing