Donderdag 23 maart 2017

GLB-betalingen bij verbonden bedrijven

Voor de uitbetaling van betalingsrechten moet voldaan worden aan het criterium ‘actieve landbouwer’. Daar­voor moet bij de Kamer van Koophandel de landbouw­activiteit als hoofdactiviteit van het bedrijf geregi­streerd staan. Als dit niet het geval is, moet jaarlijks voor 16 mei met een accountantsverklaring worden aangetoond dat de landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van de totale economische activiteit. Belang­rijk in dit kader zijn de begrippen ‘uitgesloten bedrijven’ en ‘verbonden bedrijven’.

Uitgesloten bedrijven
Bedrijven die staan geregistreerd met een hoofdacti­vi­teit die is uitgesloten van directe betalingen van het GLB, komen niet in aanmerking voor directe betalin­gen. Uitgesloten zijn:

Uitgesloten bedrijven kunnen wel in aanmerking ko­men voor directe GLB-betalingen als er een landbouw­activiteit geregistreerd staat bij de KvK en jaarlijks met een accountantsverklaring wordt aangetoond dat de landbouwactiviteiten een belangrijk deel zijn van de totale economische activiteit.

Verbonden bedrijven
Er worden in principe geen rechtstreekse betalingen toegekend aan een landbouwbedrijf (natuurlijke- of rechtspersoon) dat een relatie heeft met een verbon­den bedrijf dat behoort tot de uitgesloten bedrijven. Volgens de Uitvoeringsregeling rechtstreekse beta­lingen GLB is de definitie van een verbonden bedrijf: een rechtspersoon die direct of indirect aan de aan­vrager is gekoppeld via een relatie van volledige zeggenschap in de vorm van volledige eigendom of een meerderheidsbelang.

Wanneer één van de bedrijven binnen de groep verbonden bedrijven uitgesloten is van de directe GLB-betalingen, kan het landbouwbedrijf hiervoor alleen in aanmerking komen als uiterlijk 15 mei met een accountantsverklaring of andere relevante be­wijsstukken aangetoond wordt dat de landbouw­acti­viteiten een belangrijk deel zijn van de totale econo­mische activiteiten van alle verbonden bedrijven.

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing