Woensdag 8 februari 2017

Gewijzigde bevoegdheid bij aan-vraag Nb-vergunning

Op 1 januari 2017 zijn de Wet natuurbescherming, het bijbehorende Besluit natuurbescherming en de even­eens bijbehorende Regeling natuurbescherming in werking getreden. De Wet natuurbescherming ver­vangt onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 en moet zorgen voor een vereenvoudiging van de regelgeving.

Het toetsingskader voor aanvragen voor een Nb-ver­gunning blijft in principe hetzelfde, maar er is wel een nieuwe regeling voor de bepaling van het bevoegd gezag. Voor lopende procedures kan dit tot een wijzi­ging leiden. Hiervoor is overgangsrecht opgenomen in de wet.

Bevoegd gezag
Tot 1 juli 2015 konden meerdere provincies bevoegd zijn om een Nb-vergunning te verlenen. Na de inwer­kingtreding van de PAS per 1 juli 2015 waren alleen Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het hoogste effect op een Natura 2000-gebied plaatsvond het bevoegde gezag. Voor andere betrokken provin­cies gold een instemmingsverplichting.

Onder de Wet natuurbescherming zijn Gedeputeerde Staten van de provincie waarin het project of de ande­re handeling wordt gerealiseerd het bevoegde gezag. Voor de andere betrokken provincies geldt een in­stem­mingsverplichting.

Overgangsrecht
Voor vergunningaanvragen die vóór 1 januari 2017 zijn ingediend geldt het volgende overgangsrecht:

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing