vrijdag 22 maart 2019

Gewascodes grasland in Gecombineerde opgave

Bij het opgeven van grasland in de Gecombineerde opgave bestaan dit jaar vier mogelijkheden. Ten eerste wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijk en blijvend grasland. Vervolgens vindt een onderverdeling binnen blijvend grasland plaats. De gewascode 336 (natuurlijk grasland) is komen te vervallen. Per perceel moet nu aangegeven worden of er sprake is van natuurterrein en/of van een primaire waterkering waarover men niet de feitelijke beschikkingsmacht heeft.

Tijdelijk of blijvend grasland
Wanneer een perceel korter dan vijf jaar (achtereenvolgend) is beteeld met gras, is er sprake van tijdelijk grasland (gewascode 266). Is dit langer, wordt het gezien als blijvend grasland.

Onderverdeling blijvend grasland
De gewascode voor blijvend grasland is afhankelijk van de droge stofopbrengst per hectare en de vraag of er wel of geen landbouwactiviteiten op het perceel plaatsvinden:
• Droge stofopbrengst meer dan 5 ton per hectare per jaar: gewascode 265;
• Droge stofopbrengst minder dan 5 ton per hectare per jaar:
• Wel landbouwactiviteiten: gewascode 331;
• Geen landbouwactiviteiten: gewascode 332.

Subsidiabiliteit percelen
Percelen met de gewascodes 265, 266 en 331 kunnen gebruikt worden voor de uitbetaling van betalingsrechten.

Landbouwgrond of natuurterrein
De gewascodes 265 en 331 kunnen zowel voor landbouwgrond als natuurterrein gelden. Wanneer er sprake is van natuurterrein (voor de mestwetgeving), moet dit aangevinkt worden in de

Gecombineerde opgave. Dit is het geval als:
• Men grond in gebruik heeft van een natuurbeherende organisatie (bijv. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of Provinciale landschappen) met als doel het ontwikkelen en in stand houden van natuur;
• Men afspraken heeft gemaakt met de provincie over het ontwikkelen van natuur op de percelen of percelen in gebruik heeft van de provincie die liggen op de beheertypekaart.

ANLb-percelen worden opgegeven als landbouwgrond.

Agrariërs Datum: 22 maart 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing