vrijdag 22 maart 2019

Geen feitelijke beschikkingsmacht percelen

Naar aanleiding van een administratief onderzoek schrapte RVO.nl twee percelen bij een melkveehouder. Daardoor werden de gebruiksnormen overschreden en werd een forse boete opgelegd. 

De melkveehouder had deze percelen in gebruik van een ontwikkelingsmaatschappij. Deze had de grond geprepareerd ten behoeve van de verkoop als industrieterrein. Volgens de rechtbank had de melkveehouder onvoldoende aangetoond dat er sprake was van landbouwgrond waarop gras werd geteeld. Uit de door RVO.nl overlegde foto’s bleek dat op de percelen spontaan vegetatie groeide welke bestond uit natuurlijke grassen, bloemen en onkruid. Daarnaast vond RVO.nl terecht het van belang dat de twee percelen pas aan het einde van het jaar waren gespit en vervolgens ingezaaid met gras.

In hoger beroep kwam het College van Beroep voor het bedrijfsleven eveneens tot het oordeel dat de percelen niet meetelden, maar op basis van een andere redenering. De melkveehouder had de percelen om niet in gebruik op basis van een grondgebruiksovereenkomst. Deze overeenkomst stelde een aantal beperkingen aan het gebruik, zoals de verplichtingen tot inzaaien met graszaad en tijdig maaien om onkruiddruk op de percelen van derden te voorkomen, het verbod om andere dan genoemde activiteiten te ontplooien op de percelen zodat bijvoorbeeld beweiding was uitgesloten, en het verbod om te bemesten met andere mest dan kunstmest. Daarnaast kon de grondeigenaar de overeenkomst ongemotiveerd eenzijdig beëindigen met een opzegtermijn van vier weken. De melkveehouder had weliswaar gesteld dat een en ander voor hem geen beperkingen opleverde, omdat hij kon doen met de percelen wat hij van plan was (maaien ten behoeve van veevoer), maar dat nam niet weg dat hij als gevolg van de beperkingen niet vrij was het teeltplan en bemestingsplan op elkaar af te stemmen. De melkveehouder had daarom volgens het college niet de feitelijke beschikkingsmacht over de percelen en deze konden daarom niet worden beschouwd als tot het bedrijf van de melkveehouder behorende landbouwgrond. 

Het College liet in het midden of de rechtbank terecht had geoordeeld dat de percelen niet konden worden aangemerkt als landbouwgrond.

Agrariërs Datum: 22 maart 2019
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing