07 februari 2018

Geen feitelijke beschikkingsmacht over percelen

Een landbouwer gaf in zijn Gecombineerde opgave enkele dijkpercelen op, die hij gebruikte voor beweiding door zijn schapen. Voor deze percelen had hij een pachtovereenkomst afgesloten met het waterschap.

Bij een controle constateerde de NVWA dat de dijkpercelen niet konden worden aangemerkt als tot het bedrijf behorende landbouwgronden, in de zin van de Meststoffenwet. De landbouwer kreeg daarop een boete van € 300 vanwege het niet naar waarheid invullen van de Gecombineerde opgave. In de pachtovereenkomst waren meerdere beperkingen ten aanzien van het gebruik opgenomen. De verpachter was gerechtigd alle nodig geachte werkzaamheden aan het gepachte te verrichten.

De bemesting, het maaien en de onkruidbestrijding gebeurde door de verpachter. De landbouwer mocht het perceel niet zelf bemesten.

Daarnaast was overeengekomen dat de landbouwer de dijkpercelen uitsluitend mocht beweiden met schapen en lammeren. Indien er te weinig of te veel vee werd geweid om een goede grasmat te behouden, was de pachter op eerste aanzegging gehouden de veebezetting aan te passen.

Mede gezien die voorwaarden, oordeelde de rechter dat er geen sprake was van een civielrechtelijke titel die de betrokken grondgebruiker de feitelijke beschikkingsmacht geeft over de grond. Op grond van de afspraken had de verpachter de macht om beslissingen te nemen over de beweiding, de veebezetting, het onderhoud en de bemesting. De boete was daarom terecht opgelegd. De uitspraak van de rechter betekent ook dat de landbouwer de dijkpercelen niet kan meetellen voor de gebruiksruimte.

Agrariërs Datum: 7 februari 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing