Woensdag 8 februari 2017

Fosfaatreductieplan melkvee

Verschillende partijen uit de melkveesector hebben een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2017 substantieel te verminderen. Dit is nodig om te vol­doen aan eisen van derogatie. Het pakket bestaat uit drie sporen: voerspoor, bedrijfsbeëindigings- en krimpregeling en het fosfaatreductieplan ZuivelNL.

 

Voerspoor
De diervoederbedrijven verenigd in Nevedi zullen de gehaltes aan bruto fosfor verder verlagen. Mengvoe­ders voor melkvee zullen in 2017 gemiddeld 4,3 gram bruto fosfor per kilogram voer bevatten.

 

Bedrijfsbeëindigings- en krimpregeling
Er wordt een bedrijfsbeëindigings- en krimpregeling opengesteld om de veestapel te reduceren. De rege­ling is in eerste instantie alleen bedoeld voor bedrijven die de melkproductie geheel willen beëindigen.


De regeling wordt drie keer opengesteld. De uit te keren premie per melkkoe wordt in de volgende open­stellingen steeds lager en minder aantrekkelijk. De eerste openstelling zal van 20 februari tot en met 3 maart zijn. In die openstelling bedraagt de premie € 1.200 per melkkoe.

 

De koeien moeten na de aanvraag aantoonbaar wor­den afgevoerd door middel van een dood-, export- of slachtverklaring.

Uitsluitend het aantal koeien van de GVE-categorie 100 dat op 13 oktober 2016 op het bedrijf geregis­treerd stond, komt voor de regeling in aanmerking. Bedrijfsbeëindigers mogen jongvee (cat. 101 en 102) aanhouden, maar dit aantal mag in 2017 niet toene­men.

Vooruitlopend op het invoeren van fosfaatrechten per 1 januari 2018 zullen de banken een voorziening in­stellen voor liquiditeitsoverbrugging. De stoppende melkveehouders moeten hierover zelf contact opne­men met hun bank. Na toekenning van de rechten kunnen zij deze verkopen.

Fosfaatreductieplan ZuivelNL 

De zuivelsector heeft een fosfaatreductieplan opge­steld, welke wordt geborgd via een ministeriële rege­ling. De regeling zal half februari worden gepubliceerd en moet op 1 maart in werking treden.

De regeling stuurt op een stapsgewijs verkleinen van de melkveestapel. Op bedrijfsniveau moet de veestapel worden teruggebracht tot het niveau van 2 juli 2015 minus 4%. Grondgebonden bedrijven zijn uitgezon­derd van de korting van 4%,

Per periode van twee maanden wordt een reductie­doelstelling opgelegd. Bedrijven die daar niet aan vol­doen betalen een heffing. Bedrijven die wel voldoen aan de bij die periode behorende reductiedoelstelling, maar de veestapel nog niet hebben gereduceerd tot het niveau van 2 juli 2015 (minus 4%), betalen een lagere heffing. Uit de heffingsinkomsten wordt een bonus uitgekeerd aan ondernemers die hun melkvee­stapel reduceren tot onder het niveau van 2 juli 2015 (minus 4%).

De ministeriële regeling ziet daarnaast op niet-melk­leverende bedrijven om te voorkomen dat rundvee naar deze bedrijven wordt verplaatst om aan de doel­stelling voor vermindering van dieren te voldoen zon­der dat feitelijk sprake is van fosfaatreductie. 

Agrariërs Datum: 8 februari 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing