Donderdag 12 juli 2018

Fosfaatrechten: opfokken en uit-scharen

Er zijn inmiddels meerdere rechterlijke uitspraken geweest over voor wie de fosfaatrechten zijn bij gevallen van uitscharing of opfok van jongvee bij derden.

Zaak 1: uitscharen jongvee
In deze zaak schaarde een melkveehouder in 2015, 2016 en 2017 steeds tussen half mei en half oktober (vijf maanden) jongvee uit aan een andere veehouder (inschaarder). In 2015 ging het om 38 pinken. De uitschaarder vorderde voor de rechtbank dat de inschaarder uiterlijk 28 maart 2018 moest meewerken aan de overdracht van de fosfaatrechten met betrekking tot de 38 pinken middels het formulier 'In- en uitscharen'.

De rechter overwoog dat vaststond dat de pinken jaarlijks zeven maanden bij de uitschaarder op stal stonden. In beginsel moesten de fosfaatrechten in dezelfde verhouding als de perioden van houderschap tussen partijen verdeeld worden. De inschaarder moest daarom meewerken aan de overdracht van 7/12 deel van de 38 pinken via het hiervoor genoemde formulier. www.houtsmabedrijfsadvies.2 nl

Zaak 2: uitscharen jongvee
Een melkveehouder schaarde 25 pinken uit tussen mei en oktober 2015. Eind 2017 beëindigde hij zijn bedrijf in Nederland in verband met een voorgenomen emigratie naar Canada. Voor de rechtbank vorderde hij dat de inschaarder de fosfaatrechten met betrekking tot de 25 uitgeschaarde runderen aan hem zou overdragen.

De voorzieningenrechter wees de vordering van de melkveehouder af. De inschaarder had onbetwist gesteld dat hij door de inscharing van de pinken van de melkveehouder geen ander vee had kunnen laten weiden. Met het afstaan van de fosfaatrechten zou hij benadeeld worden. Tevens had de inschaarder voldoende aannemelijk gemaakt dat hij weer zou gaan melken.

Volgens de voorzieningenrechter was verder van belang dat het de melkveehouder slechts te doen was om de waarde van de rechten en niet om de rechten als zodanig. Door de gang van zaken werd hij niet belemmerd in zijn bedrijfsvoering in Nederland en de regeling is er niet voor bedoeld om agrariërs anderszins een geldelijk voordeel te verschaffen.

Zaak 3: opfok jongvee door derden
Een melkveehouder sloot in maart 2015 een overeenkomst af voor het opfokken van jongvee met een jongvee-opfokker. De dieren bleven eigendom van de melkveehouder, maar werden wel via het I&R-systeem op naam geschreven van de opfokker. Begin 2017 zegde de melkveehouder de overeenkomst op en haalde hij de dieren weer op. De melkveehouder vroeg de opfokker mee te werken aan het indienen van het formulier 'In- en uitscharen' ten einde het aan hem toegekende aantal fosfaatrechten te laten verhogen met de rechten voor de bij de opfokker gestalde dieren per 2 juli 2015. De opfokker weigerde dit.

De voorzieningenrechter van de rechtbank oordeelde dat de opfokker niet hoefde mee te werken aan de overdracht van de rechten. Het gedurende circa twee jaar opfokken van jongvee lijkt verder te gaan dan alleen het in- en uitscharen van jongvee. Opfokkers hebben ook behoefte aan en recht op fosfaatrechten. Zonder rechten kan het opfokbedrijf niet bestaan. De melkveehouder was na afloop van de overeenkomst zijn jongvee niet zelf gaan opfokken, hij had daarvoor een ander gevonden. Hij had daarom de rechten van de opfokker niet nodig om zijn bedrijf en de omvang daarvan zoals die was op 2 juli 2015 te borgen. Hij wou zijn bedrijf met melkkoeien uitbreiden, maar dat verhoudt zich niet met de doelstelling van de wetgever.

Fosfaatrechten bij pacht
Voorlopig is het nog niet duidelijkheid voor wie de fosfaatrechten zijn bij pacht. Daarvoor zal een proefprocedure gevoerd worden. Een uitspraak door het gerechtshof is pas eind van dit jaar te verwachten, waarna nog cassatie ingesteld kan worden bij de Hoge Raad.

Agrariërs Datum: 12 juli 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing