Donderdag 23 maart 2017

Extra betaling jonge landbouwers

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de waarde van het betalingsrecht. De extra betaling wordt toegekend over maximaal 90 te betalen betalingsrechten. In 2016 bedroeg de extra betaling € 51,05 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag voor 2017 is nog niet bekend, aangezien de hoogte afhan­kelijk is van het aantal aanvragen in 2017.

Voorwaarden
Voor dit jaar gelden de volgende voorwaarden:

Langdurige zeggenschap
Zeggenschap is een belangrijk criterium in de definitie van jonge landbouwer. Een jonge landbouwer heeft daadwerkelijke langdurige zeggenschap als deze ten minste blokkerende zeggenschap heeft in onderne­mingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000. Dit betekent dat beslissingen bo­ven dit bedrag niet genomen kunnen worden zonder zijn of haar instemming. De jonge landbouwer kan dus een dergelijke beslissing tegenhouden. Wanneer alle deelnemers in het bedrijf onbeperkt of alleen/zelfstan­dig bevoegd zijn, is er geen sprake van een blokke­rende zeggenschap van de jonge landbouwer.

Er is ook geen sprake van daadwerkelijke langdurige zeggenschap als een maatschap of vennootschap onder firma eenzijdig door de andere maten of ven­noten kan worden opgezegd. In veel samenwerkings­overeen­komsten staat dat de jonge landbouwer de eerste jaren niet het recht op voortzetting heeft. De jonge landbouwer voldoet dan niet aan de voorwaar­den.

Bij tegenstrijdigheid tussen de inschrijving in het Han­delsregister bij de Kamer van Koophandel en de akte van samenwerking, is de informatie in het Handels­register leidend.

Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk goed te controleren of men voor de extra betaling in aanmerking komt. Het komt regelmatig voor dat er be­palingen in de samenwerkingsovereenkomst staan op grond waarvan RVO.nl oordeelt dat er geen sprake is van een langdurige zeggenschap. Er zal ook gecontro­leerd moeten worden of de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (nog) correct is.

Agrariërs Datum: 23 maart 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing