29 november 2017

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor
In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daadwerkelijk getroffen maatregelen gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbestrijding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter onderbouwen. 

Wie een gewasbeschermingsmiddel wil gaan gebruiken dat geschikt is voor professioneel gebruik, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na de teelt worden afgerond. De teler is vrij in de administratieve inrichting hiervan. Het bewaren van perceelsgegevens, afleveringsbonnen van zaad- en pootgoed en facturen van loonwerkzaamheden is al een vorm van administratie.

Melding bedrijfsoverdrachten
Bedrijfsoverdrachten moeten in principe gemeld worden bij de RVO. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is hiervoor leidend: als de overdracht niet leidt tot een ander inschrijvingsnummer, hoeft de overdracht niet apart gemeld te worden.

Als overdrachtsdatum moet de feitelijke datum gehanteerd worden. Meest praktisch is voor de overdracht de datum 1 januari te kiezen. 

Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij 
Stallen die voldoen aan de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

De MDV bevat eisen op de volgende gebieden: ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijnstof, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. De eisen worden jaarlijks aangepast.

Het tijdstip waarop de investeringsverplichtingen zijn aangegaan, bepaalt aan welke MDV-eisen voldaan moet worden. Dit betekent dat voor lopende projecten, waarvoor reeds een ontwerpcertificaat is afgegeven, alleen investeringsverplichtingen die nog dit jaar worden aangegaan onder deze subsidieregelingen vallen.

Verplichtingen die na 31 december 2017 worden aangegaan, komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze voldoen aan de MDV-eisen 2018 én als hiervoor een nieuw ontwerpcertificaat is afgegeven.

Afdekplicht oude mestbassins 
Mestbassins die zijn opgericht voor 1 juni 1987, zijn op dit moment nog vrijgesteld van de afdekplicht. Deze vrijstelling vervalt echter per 1 januari 2018.

Agrariërs Datum: 29 november 2017
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing