Woensdag 28 november 2018

Eindejaars- en nieuwjaarstips overig

Bijhouden gewasbeschermingsmonitor
Wie een gewasbeschermingsmiddel wil gaan gebruiken dat geschikt is voor professioneel gebruik, moet gedurende het teeltseizoen een gewasbeschermingsmonitor bijhouden. Deze moet binnen twee maanden na de teelt worden afgerond. De gewasbeschermingsmonitor is in 2015 in de plaats gekomen van het gewasbeschermingsplan.

In de gewasbeschermingsmonitor moeten de daadwerkelijk getroffen maatregelen gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden, zoals teeltfrequentie, voorvrucht, rassenkeuze, mechanische onkruidbestrijding en gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter onderbouwen.

De teler is vrij in de administratieve inrichting van de monitor. Het bewaren van perceelgegevens, afleveringsbonnen van zaad- en pootgoed en facturen van loonwerkzaamheden is al een vorm van administratie.

Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot een bestuurlijke boete van € 500 op grond van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Melding bedrijfsoverdrachten 
Bedrijfsoverdrachten moeten in principe gemeld worden bij de RVO. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is hiervoor leidend: als de overdracht niet leidt tot een ander inschrijvingsnummer, hoeft de overdracht niet apart gemeld te worden.

Als overdrachtsdatum moet de feitelijke datum gehanteerd worden. Meest praktisch is voor de overdracht de datum 1 januari te kiezen.

Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij
Stallen die voldoen aan de eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), kunnen in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL).

De MDV bevat eisen op de volgende gebieden: ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijnstof, bedrijf & omgeving en brandveiligheid. De eisen worden jaarlijks aangepast. Het tijdstip waarop de investeringsverplichtingen zijn aangegaan, bepaalt aan welke MDVeisen voldaan moet worden. Dit betekent dat voor lopende projecten, waarvoor reeds een ontwerpcertificaat is afgegeven, alleen investeringsverplichtingen die nog dit jaar worden aangegaan onder deze subsidieregelingen vallen. Verplichtingen die na 31 december 2018 worden aangegaan, komen alleen voor subsidie in aanmerking als deze voldoen aan de MDV-eisen 2019 én als hiervoor een nieuw ontwerpcertificaat is afgegeven.

Handhaving PAS/realisatie Nb-vergunning 
Bedrijven die een Nb-vergunning hebben verkregen waarbij ontwikkelingsruimte is toebedeeld, hebben, nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, twee jaar de tijd om het bedrijf te starten of de uitbreiding te realiseren. Hierop wordt door de provincies gehandhaafd. Niet-tijdig benutte ontwikkelingsruimte kan worden ingetrokken. Wanneer de realisatietermijn dreigt te worden overschreden, is het belangrijk goed bij te houden welke stappen zijn ondernomen voor de realisatie.

Lange procedures of bijzondere omstandigheden kunnen een goede reden zijn waarom de termijn van twee jaar overschreden wordt.

Verbod asbestdaken
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het verbod op asbestdaken. Eind 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland gesaneerd zijn. Om de sanering te stimuleren bestond de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’. Het budget van deze regeling is echter inmiddels overschreden. Mogelijk zijn er nog gemeentelijke subsidieregelingen van toepassing.

Agrariërs Datum: 28 november 2018
Urenmutatie invoerenUrenmutatie invoeren Personeel aanmeldenPersoneel aanmelden Personeel aanmeldenAdministratie online

Van Opijnen & Voskuil

Van Opijnen & Voskuil Fiscaal en Financieel advies
ADe Standerd 10 A
  3774 SC Kootwijkerbroek
T0342 44 3103
F0342 44 4692
Einfo@opijnenvoskuil.nl

Partners

Kvk Register Belasting adviseurs Belastingdienst Privacy Policy
Wilhelm marketing